До: Заинтересованите страни – юридически лица / сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност  на територията на Столична община.

ПОКАНА

 

ПИСМО