Как да кандидатстваме?

По повод провеждането на „Европейската седмица на устойчива енергия 2021 г. (EUSEW)“ в периода 25-29.10.2021 г., на 27.10.2021г. от 14:00 до 16:00 ч. в сградата на районната администрация на ул. „Алабин“ 54 ще се проведе Ден на отворените врати по проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“, на който експерти от „Българо-австрийска консултантска компания“ АД ще предоставят допълнителна информация на заинтересованите етажни собствености в СО -район „Триадица“ .

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“

Документите за участие в проекта могат да се подават до 17.12.2021 г. (петък) за „Триадица“ в деловодството на районната администрация на ул.“Алабин“ 54

Необходими документи за участие в проекта:

Заявление за интерес и подкрепа:

Протокол от ОС/ЕС

Обяснителна записка

Информационна брошура

Условия за изготвяне на обследване, в степента, в която е приложимо, са както следва:

 1. Да е достигнато съгласие в етажната собственост за обновяването за енергийна ефективност;
 2. Да е постигнато съгласие за формиране на сдружение на собствениците съгласно реда на Закона за управление на етажната собственост
 3. Да има яснота дали са осигурени собствените финансови участия от страна на собствениците на самостоятелни обекти (ако е приложимо);
 4. Да има яснота относно начина за осигуряване на финансирането за етажната собственост като цяло и за отделните самостоятелни обекти. Например: от собствени средства, от кредит за сдруженията на собствениците, от допълнителна целева финансова помощ за социално-уязвими собственици.

Лице за контакт от район „Триадица“ – София Вачева 02/8054 137

Съобщения

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Цялата необходима инфофмация можете да изтеглите от тук в компактен архивен формат! – Изтегли файл

…или поотделно, следвайки връзките по-надолу.

Методически указания – Изтегли файл

Приложими образци:

 • Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености (учредително събрание) – Приложение № 1
 • Протокол от залепване на поканата – Приложение № 2
 • Протокол от общо събрание за учредяване на сдружение на собствениците – Приложение № 3
 • Споразумение за създаване на сдружение на собствениците – Приложение № 4
 • Заявление за интерес и финансова помощ – Приложение № 5
 • Справка за собствениците на самостоятелни обекти – Приложение № 6
 • Покана за свикване на общо събрание на сдружението на собствениците – Приложение № 7
 • Протокол от залепване на поканата за общо събрание на сдружението на собствениците – Приложение № 8
 • Протокол от общото събрание на сдружението на собствениците – Приложение № 9
 • Договор сдружение на собствениците – Община – Приложение № 10
  • Приложение 1 към договор сдружение на собствениците – Община – Изтегли файл  – Декларация за минимални и държавни помощи.
  • Приложение 2 към договор сдружение на собствениците – Община – Изтегли файл – Декларация от собствениците на самостоятелни (стопански) обекти, които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, за поемане на ангажимент за заплащане на разходите
 • Договор за целево финансиране. – Приложение № 11
 • Декларация попълвана от собственик на самостоятелен обект. – Приложение № 12
 • Контролен лист за проверка на документи за сключване на договор за целево финансиране по национална Програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. – Приложение № 13
 • Условия за изпълнение на схемата за минимална помощ по национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Приложение № 14

ОТНОСНО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ:

Одобрява се от надлежния ред като се съгласува със собствениците

Пример:
– единна визия значи ли , че дограма ще бъде подменена за цвят например независимо, че е сменена предварително и отговаря на техническите изисквания
– нежелание за промяна в терасите (от остъклени в не остъклени и обратно), как ще се постигне единна визия.
* проект с който ще се запознае СС и по който има несъгласие от членове на СС или от останалите 33% ще подлежи ли на промяна или остава със съответните последствия.
Отговор: СС чрез управител или посоченото техническо лице заедно с представителя на общината ще съгласуват проекта.

При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сграда та, в които се упражнява стопанска дейност, те ще получават също 100% финансиране за разходите за дейности, които ще са необходими да се извършат в обекта в случай , че собствениците на тези обекти се третират като получатели на минимална помощ (de minimis). Допустимият максимален размер на помощта следва да е такъв, който не води до надвишаване на праговете, определени в Регламент (ЕС) No 1407/2013, а именно: левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от 3 (три) последователни фискални години. 
Когато по нотариален акт се води повече от един собственик , за влизане в СС следва ли да се подпишат всички , както е по нотариален акт (например съпружески общо).

Отговор: Не е необходимо да се подписват всички , в приложение: 6 се вписват всички собственици.

Ако по време на обновяването на сградата не бъде осигурен достъп до някой от обектите и сградата не може да бъде завършена в цялост, СС дължи възстановяване на разходите за всички извършени д о момента дейности по сградата съгласно чл. 9 от договора, който се сключва между общината и СС /приложение 10 от Методическите указания/.

Ако апартаментът се ползва за жилищни нужди се описва с жилищно предназначение, ако се използва за извършване на някаква стопанска дейност –със стопанско предназначения. Съответните обекти се описват общо със съответните идеални части от общите за сградата. Гаражите се включват и не е необходимо да бъдат описвани отделно. Но ако има гаражи, които са обособени като отделни самостоятелни обекти в сградата с отделни собственици, следва да се опишат в приложение 6.

Обследването за енергийна ефективност ще предпише необходимите задължителни енергоспестяващи мерки за обновяването на сградата с оглед постигане на минимален клас на енергопотребление С. Тази мярка не е задължителна.

Съгласно чл.33 ал.4 от ЗУЕС, решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа. Това на практика означава ли, че ако в сдружението не участват 100% от собствениците, то трябва да се провежда ново събрание на етажната собственост, на което също да се вземе решение за кандидатстване по програмата ?

Отговор: Съгласно чл.33,ал.4 от ЗУЕС решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от тази глава. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението. Когато решенията са взети съгласно образец на протокол /приложение 9/ от Методическите указания от всички собственици, членуващи в Сдружението на собствениците /СС/ и при събрани декларации по образец /приложение 12/ от всички нечленуващите в СС собственици не е обходимо да се провежда повторно събрание.

След подписване на договора между СС и общината, общината следва да установи контакт с ББР и да изпрати искане за сключване на договор за целево финансиране.