-Как мога да гласувам, ако съм карантиниран или под изолация поради Covid-19?

 

-Всеки карантиран или поставен под изолация гражданин може да заяви желанието си да упражни правото си на глас с подвижна избирателна секция в срок от 26.09.22г. до 02.10.22г. включително.
За целта е необходимо избирателите да заявят желанието си по един от следните начини:
  1. Заявление по образец, което да бъде саморъчно подписано от избирателя и подадено до районната администрация от пълномощник(без да е необходима нотариална заверка);
  2. Заявление, което да бъде подадено по електронен път, без да е необходим КЕП, на официалната електронна поща на районната администрация – triaditza@triaditza.org;
  3. Заявка за гласуване по телефон за карантинирани/поставени под изолация на територията на СО-район „Триадица“, достъпен от 26.09.22г. 09:00ч. до изборния ден включително – 0885720616.
 
 

 

Според решение на ЦИК от 22.09.2022 г.  избиратели, болни от COVID-19 или контактни,  поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето към датата на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, образувана по реда на Решение № 1399-НС от 8 септември 2022 г.

 Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в населеното място, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, ако в това населено място има образувана подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК), в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

След извършване на проверка от районната администрация в РЗИ, заявителят се дописва в избирателните списъци на ПСИК и се заличава от списъцитъе по постоянния им, съответно настоящ адрес.
Избирателите се уведомяват за включването им в избирателните списъци по телефон или на електронната поща, която са предоставили.

 

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация гласуват при спазване на всички противоепидемични мерки след като са гласували всички включени в списъка избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

 Кметът на общината/района/кметството в зависимост от броя на подадените заявления, определя със заповед времето за гласуване с ПСИК, като в рамките на изборния ден определят началото и края на гласуване на избрателите с трайни увреждания, време за окомплектоване на членовете на ПСИК с предпазни облекла и други предпазни средства, както и времето за гласуване на поставените под карантина и задължителна изолация. Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

 Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания и е поставен под задължителна карантина или изолация, избирателят гласува в периода за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация.

 Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация подават заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден включително.

Заявлението (Приложение № 67-НС от изборните книжа) се подава по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

– заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

След вписване в списъка за гласуване в секция с подвижна избирателна кутия кметът на общината/района служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им, съответно настоящ адрес.

 Когато заявлението е подадено след предаване на списъка за гласуване на подвижната секционна избирателна комисия, избирателят, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация по Закона за здравето, гласува като се дописва в допълнителната страница на списъка и подава пред СИК декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 23-НС от изборните книжа).

 

 

Пробно гласуване с машини в район „Триадица“ На 20.09.2022 г. и на 23.09.2022 г. от 14:00 до 17:00 ч. район „Триадица“ организира пробно гласува машини. Желаещите да се запознаят с работата на устройствата могат да го направят като посетят сградата на районната администрация на ул.“Алабин“ №54, ет.1

Заповед на СО за специализиран превоз на избиратели с увреждания на зрението или затруднено придвижване

 

 

Списък с номерата на избирателните секции и адресите попадащи в тях

Важно съобщение!

Във връзка с изборите за Народно събрание на 2.11.2022 г.

на 15.09.2022 г. от 14:00 до 18:00 ч и

на 16.09.2022 г. от 9:30 до 13:00 ч

 в сградата на районната администрация на ул.“ Алабин“ №54 ще се провежда

тестово гласуване с машини,

Всеки, който желае може да се заповяда и да се запознае с реда за машинно гласуване.

В електронните бюлетини няма да бъдат изписани политически партии и кандидати.

 

Заповед за местата и адресите за обявяване на предварителните избирателни списъци за изборите на народни представители за НС

Сайтът на Главна дирекция „Гражданска регистрация и Административно Обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството за справки в избирателните списъци е активен.

Сайтът може да бъде достъпен на адрес http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

– Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

– Да посадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

– Да се информирате за секциите и местата за гласуване.

Гражданите също така могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/

Активна е възможността за проверка на избирателната секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS е 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведение ЕГН.

Чрез стационарен и мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 („ 0800 1 GRAO“). Тел.0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.