Плановете за защита на населението на район „Триадица” при бедствия и аварии се въвеждат с разпореждане на Председателя на Столичния съвет по сигурност или от Кмета на район „Триадица”. Това се осъществява след получено предварително разрешение за обявяване на бедствено положение със заповед за цялата или за част от територията на района, когато силите и средствата, предвидени в плана за защита не са в състояние да се справят с възникналата ситуация.

След въвеждане в действие на Плана, незабавно се уведомява Председателя на Столичния съвет по сигурност и защита при бедствия.

План за защита при бедствия

Действия при горски пожари

Действия при пожари в обществени сгради

Действия при радиационно замърсяване

Пунктове  за  раздаване на   таблетки  с калиев йодид  на населението на РАЙОН  “ТРИАДИЦА” – разпределение по пунктове, количества и описание на границите, за които отговарят пунктовете. – изтегли файл

Сгради за настаняване на пострадалото население / бременни, кърмачки, майки с деца до 7 години, самотни възрастни хора и хора с увреждания/  – разпределение по пунктове, възможности за настаняване и описание на границите, за които отговарят пунктовете – изтегли файл

Сгради за настаняване при временно извеждане на населението в район “Триадица“ – изтегли файл