Законът за достъп до обществена информация урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация. Обществена информация по смисъла на закона е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Законът за достъп до обществена информация не се прилага за достъпа до лични данни.

Условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация от район „Триадица“, е регламентиран с вътрешни правила, утвърдени от Кмета на района.

Вътрешни правила

Заявление ЗДОИ

Годишен отчет 2019 г.

Годишен отчет 2020 г.

Годишен отчет 2021 г.

Годишен оточет 2022 г.

Годишен отчет 2023 г.