Район „Триадица“ напомня, че от 04.01.2021 г. в кв.“Иван Вазов“ ще бъде
въведен режим за платено паркиране „Зелена зона“.

За да получите своя стикер следва да се запознаете със следните условия и
правила:

1. Кой може да получи право на
паркиране в „Зелена зона“

*

 физически лица, които управляват МПС
и са собственици на жилищни имоти;

* физически лица, които управляват МПС и са наематели на жилищни имоти;

* физически лица, които управляват МПС и са членове на домакинството на
собствениците или наемателите на жилищни имоти.

На какви условия
трябва да отговаряте, за да получите право на локално платено паркиране:

*

 жилищният имот да попада в зона за
почасово платено паркиране;

* имотът да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни нужди;

* лицето да е с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота;

* да притежава свидетелство за управление на МПС;

* да управлява автомобил по силата на собственост или друго правно
основание;

* постоянният адрес на собственика на МПС да е идентичен с адреса, вписан в
свидетелството за регистрация на МПС в сектор С 2.3.

* право на локално платено паркиране се предоставя за до два автомобила на
обособен жилищен имот.

Необходими документи за кандидатстване за локално платено паркиране:

* заявление по образец – https://www.sofiatraffic.bg/…/Zaqvlenie_vignnete_sticker…;

* лична карта – за справка;

* регистрационен талон на автомобила – копие и оригинал за справка;

* свидетелство за управление на МПС – за справка;

* нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността на жилищния
имот или договор за наем – копие и оригинал за справка;

* лицата, които управляват МПС по силата на право различно от правото на
собственост представят документ, удостоверяващ валидно правно основание за
ползване на автомобила – копие и оригинал за справка;

* лицата, които управляват служебен автомобил за лично ползване –
представят документ от работодателя, удостоверяващ, че заявителя е в трудово
или служебно правоотношение, или има слючен договор за управление, както и
документ, удостоверяващ предоставянето на служебния автомобил освен за
служебно, така и за лично ползване – копие и оригинал за справка;

* документ, удостоверяващ собственост или съсобственост, в случай, че
лицето не е вписано в документа, удостоверяващ собствеността на имота –
удостоверение за наследници или др. – копие и оригинал за справка;

* документ, удостоверяващ преминат годишен технически преглед, валиден към
датата на подаване на заявлението – копие и оригинал за справка;

* декларация по образец за членство на домакинство по смисъла на § 1, т. 2
от ДР на ДОПК, в случай че лицето не е собственик или наемател – https://www.sofiatraffic.bg/media/uploads/БЛАНКА%20ДЕКЛАРАЦИЯ.pdf

Къде може да подадете своите заявление и документи:

Онлайн на https://www.sofiatraffic.bg/bg/parking/vignettes

При подаване на документи онлайн, моля обърнете внимание, че сканираните
документи трябва да бъдат с размер максимум до 2 MB и формат – *PDF, *JPEG,
*JPG или *PNG

В офисите на Център за градска мобилност

* офис “Възраждане” – на пл. “Възраждане” № 1;

* офис “Будапеща” – на ул. “Будапеща” № 17, етаж 1;

* офис метростанция “Европейски съюз” (вход/изход от страната на музея
“Земята и хората”);

Работното време на офисите за локално платено паркиране е от 08:30 ч. до
17:00 ч.от понеделник до петък.