На 18-ти април от 18,00ч., в Клуб на район “Триадица”, ул. “Йордан Йовков” № 13, се проведе представяне на Проект за ПУП-ИПУР и ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 68134.1005.26 и образувани нови УПИ I – “за озеленяване с режим на ТГО”, УПИ II “за ожс”, изменение на профил на улица по о.т.241-о.т.182 и по о.т.182-о.т.171, като се предвижда уличен паркинг в кв. 151 с площ 987кв.м., м. “Красно село-Плавателен канал”. На представянето присъства гл. арх. на район “Триадица” – арх. Иван Шишков, който даде разяснения по проекта на присъстващите граждани.
Външните регулационни линии на новите урегулирани поземлени имоти съвпадат с грниците на ПИ с идентификатор 68134.1006.26 с площ 11198 кв.м. от КККР на р-н Триадица, одобрена със Заповед РД – 18-108/13.12.2016г. на изп. директор на АГКК и за тях не се предвижда застрояване.
Имотът по 68134.1006.26 попада в жилищна устройствена зона с комплексно застрояване /Жк/ със следните параметри:
– Максимална плътност на застрояване – 40%
– Максимален коефициент на интензивност на застрояване /кинт/ – 3,0
– Минимално озеленена площ – 40 %
– Максимална кота корниз за жил. сгради – 26м. и за общ. сгради 32м.
Проектът за изменение на ПУП-ИПУР-ПРЗ е изработен в съответствие с Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Не се изисква становище от РИОСВ, поради факта, че се изработва ПУП – изменение на плана за регулация, без да се предвижда застрояване.
В срок до 28.04.2018г. може да се подават писмени становища по Проекта, които да се адресират до Кмета на р-н “Триадица”. Становищата се подават в деловодството на район “Триадица”, ул. “Алабин”№ 54, ет. 1. Становища, постъпили след определения срок, няма да се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.
На 3.05.2018г. , от 18,00ч., в сградата Клуб на район “Триадица”, ул. “Йордан Йовков”13 ще се проведе обществена дискусия и обсъждане. За участие в дискусията ще бъдат поканени лицата, представили писмени становища и екипът разработил визата.