Представяне на Проект на Задание за изменение на Общия устройствен план на СО

   На 31-ви май 2018г., в сградата на “Направление Архитектура и градоустройство”, бе представен проект на Задание за изменение на Общия устройствен план на СО, приет с решение №960/2009г. на МС – част “Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен. Мотиви и цели на ИОУП: проектът наследява изцяло целевия пакет на действащия план; базова цел е подобряване на транспортно-комуникационната система и схемата на масовия обществен транспорт, както и подобряване на екологичната ситуация в столицата. С ИОУП ще се доразвие мрежата на метрополитена в съответствие с новите условия и потребности на населението на София и нейния агломерационен ареал; ще се увеличи броят на превозваните пътници, спестеното от тях време за транспорт, а също така и спестените емисии на парникови газове, прах, шум и пр. вредности – от намаляването на броя на личните автомобили; това ще допринесе за подобряване качеството на средата за жителите и временно пребиваващите в града. Модератор на представянето бе арх. Любомир Георгиев – директор на ОП “Софпроект”, а заданието бе представено от арх. Жоржета Рафаилова. Присъстваха гл. арх. на София – арх. Здравко Здравков и изп. директор на “Метрополитен” – инж. Стоян Братоев. Активно участие в последвалата дискусия, взе многоуважаваният арх. Христо Генчев. До 22 юни бе срокът за подаване на предложения и възражения по заданието в районните администрации и в НАГ. След този срок, те са разгледани от разширен Експертен съвет от НАГ. На 28.06.2018г., от 18,30ч., в сградата на НАГ ще се проведе заключителна дискусия.