Конкурси

Гаранции и депозити могат да бъдат заплащани по банков път на следната банкова сметка:

депозити и гаранции:
IBAN  BG25SOMB91303324907901
BIC  SOMBBGSF

 

 


Уведомление за допусната техническа грешка в образците на офертите за публично оповестен конкурс за ученическо  и столово хранене.

 


 

Обявление за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обекти за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в 9 общински училища.


ЗАПОВЕД РТР19-РД66-14 от 03.09.2019г., публикувана на 03.09.2019г.  

ЗАПОВЕД РТР19-РД66-13 от 25.07.2019, публикувана на 25.07.2019г.

ЗАПОВЕД РТР19-РД66-12 от 24.07.2019, публикувана на 25.07.2019г.


Оявление за удължаване на срока


Обявление за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост  


ЗАПОВЕД РТР18-РД98-4 ОТ 27.06.18Г. –  ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС В ЮЖЕН ПАРК III ЧАСТ.

Обява за отдаване под наем на недвижима публична общинска собственост. (ОТТЕГЛЕНА)

 


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – №РТР18-РД66-4/22.03.18


Удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с „Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение – публична общинска собственост, находящо се гр. София, СО Район „Триадица“, ул. „Нишава“, бл. 116 и състоящо се от занималня, гардеробно, коридор и сервизни помещения и застроена площ от 60 кв. метра“.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРС ПО РЕДА НА НУРПТК НА СО


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО, ОТДЕЛ УТКРКС


СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ – КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО – ОТДЕЛ УТКРКС НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ


СО – РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО/, В ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ, КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – № РТР17-РД56-224/25.09.2017


Район “Триадица“ търси главен счетоводител „Образование“


Резултати от проведен конкурс за гл. счетоводител в СО-район „Триадица“


Район „Триадица“ има свободна позиция за главен специалист – счетоводство. Повече информация вижте тук:


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В РАЙОН „ТРИАДИЦА“


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – № РТР17-РД56-114/05.05.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – № РТР17-РД56-115/05.05.2017


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФСД“ В РАЙОН „ТРИАДИЦА“


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – № РТР17-РД56-76/30.03.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – № РТР17-РД56-77/30.03.2017


1 – ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

2 – ОБ Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

3 – СПИСЪК на вакантни длъжности за войници от гарнизон Стара Загора, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

4 –   СПИСЪК на вакантни длъжности за войници от гарнизони Карлово и Казанлък, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

5 – СПИСЪК на вакантни длъжности за войници от военно формирование 44220 – Пловдив, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


Обява

за заповеди за прекратяване на договори за наем на общински жилища.

За повече информация вижте тук:

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/10/File.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/10/File0001.pdf


Обява

Столична община – район „Триадица“ кани всички заинтересовани лица да подадат оферта за избор на изпълнител за доставка с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на СО – район „Триадица“.

Срок за подаване на офертите 30.09.2016г. /петък/.

За повече информация вижте тук:

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Хигиенни-материали.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Оферта-хигиенни-материали.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Административни-сведения-хигиенни-материали.pdf


Обява

Столична община – район „Триадица“ кани всички заинтересовани лица да подадат оферта за избор на изпълнител за доставка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на СО – район „Триадица“.

Срок за подаване на офертите 30.09.2016г. /петък/.

За повече информация вижте тук:

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Канцеларски-материали.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Оферта-канцеларски-материали.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Административни-канцеларски-материали.pdf


ОБЯВА

за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие

За повече информация ТУК


О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 19 от Наредбата за общинската собственост и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-801/03.05.2016 г. на Кмета на Столична община

На 22.07.2016 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на СО – Район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет. 3, стая № 301, ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – частна общинска собственост на територията на Район „Триадица“, представляваща терен с площ от 121,18 кв.м, намираща се в УПИ XIV, кв. 151, м. „Красно село – плавателен канал“ (бул. „Гоце Делчев“ № 150), за разполагане на преместваем обект – павилион по индивидуален проект, за продажба на закуски, съгласно одобрена схема от 30.10.2012 г. на Гл.архитект на Столична община“

Начална месечна наемна цена на 1 кв.м6,16 лв. на кв.м без ДДС, определена съгласно оценка на лицензиран експерт-оценител

Специфично конкурсно условие: за продажба закуски

Гаранция за участие: Гаранцията е в размер на посочената по-горе първоначална наемна цена за цялата квадратура на преместваемия обект, която участникът следва да внесе предварително по следната банкова сметка на Район „Триадица“, а именно:

ОБЩИНСКА БАНКА АД, Клон «Денкоглу»

IBAN: BG 25 SOMB 91303324907901

BIC: SOMBBGSF

Участникът представя оригинал или заверено копие от банковия документ за внесена гаранция за участие по посочената сметка на СО – Район „Триадица” в срока, определен за представяне на офертите като част от настоящата конкурсна документация.

 •   Срок за наемане: 5 (пет) години
 • Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17.00 часа на 20.07.2016г.
 • Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лв. с ДДС, която се заплаща на касата на СО – Район „Триадица” – гр. София, ул. „Алабин” № 54, ет. 1, стая № 102 всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. Комплект от утвърдената конкурсна документация се получава от отдел «ПНОЧР», ет. 3, стая № 302 и 304.
 • Краен срок за представяне на офертите: до 17.00 часа на 07.2016 г. в деловодството на СО – Район „Триадица” ет. 1, стая № 103.
 • Адрес на организатора: гр. София 1080, ул. “Алабин” № 54.
 • Телефон за информация: 02/ 80 54 104, 02/ 80 54 133, 02/ 80 54 137

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 19 от Наредбата за общинската собственост и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-837/14.05.2016 г. на Кмета на Столична община

На 22.07.2016 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на СО – Район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет. 3, стая № 301, ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – частна общинска собственост на територията на Район „Триадица“, представляваща терен с площ от 10,58 кв.м, намираща се в УПИ V-13, кв. 331, м. „Зони Г-Център“ (на ъгъла на ул. „Петър Парчевич“ и бул. „Витоша“), за разполагане на преместваем обект по индивидуален проект за продажба на алкохол, цигари, закуски и промишлени стоки, съгласно одобрена схема от 19.01.2016 г. на Главния архитект на гр. София“.

Начална месечна наемна цена на 1 кв.м23,93 лв. на кв.м без ДДС, определена съгласно оценка на лицензиран експерт-оценител

Специфично конкурсно условие: за продажба на алкохол, цигари, закуски и промишлени стоки

Гаранция за участие: Гаранцията е в размер на посочената по-горе първоначална наемна цена за цялата квадратура на преместваемия обект, която участникът следва да внесе предварително по следната банкова сметка на Район „Триадица“, а именно:

ОБЩИНСКА БАНКА АД, Клон «Денкоглу»

IBAN: BG 25 SOMB 91303324907901

BIC: SOMBBGSF

Участникът представя оригинал или заверено копие от банковия документ за внесена гаранция за участие по посочената сметка на СО – Район „Триадица” в срока, определен за представяне на офертите като част от настоящата конкурсна документация.

 •   Срок за наемане: 5 (пет) години
 • Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17.00 часа на 20.07.2016 г.
 • Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лв. с ДДС, която се заплаща на касата на СО – Район „Триадица” – гр. София, ул. „Алабин” № 54, ет. 1, стая № 102 всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. Комплект от утвърдената конкурсна документация се получава от отдел «ПНОЧР», ет. 3, стая № 302 и 304.
 • Краен срок за представяне на офертите: до 17.00 часа на 07.2016 г. в деловодството на СО – Район „Триадица” ет. 1, стая № 103.
 • Адрес на организатора: гр. София 1080, ул. “Алабин” № 54.
 • Телефон за информация: 02/ 80 54 104, 02/ 80 54 133, 02/ 80 54 137

 


Важно съобщение: Конкурсът е с изменени срокове! Кликнете тук за подробна информация .

СО – район „Триадица“ в изпълнение на Заповед № СО15-РД-08-08-103/17.07.2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РТР16-РД98-1/08.02.2016г. на Кмета на СО – район „Триадица“, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на свободен – нежилищен общински имот, както следва:

Обособена част с площ от 261,93 кв.м. от едноетажна масивна сграда, ул. „Боянски водопад“, до бл. 238, ж.к. Гоце Делчев, за извършване на спортна дейност.

Начална наемна цена – 783.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 лв. с ДДС. Гаранция за участие: 783.00 лв.

Утвърдените конкурсни книжа се закупуват от каса на СО – район „Триадица“ до 17.00ч. на 10.03.2016г.  Крайният срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.00 ч. на 10.03.2016г. в деловодството на СО – район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 54, ет.1 , ст. 102 -всеки работен ден от 8:30 до 17:00ч.

Конкурсът ще се проведе на 11.03.2016г. от 13.00ч. в сградата на СО – Район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 54, ет.3, зала 301.

Телефон за информация: 02/80-54-104; 02/80-54-137

 

Важно съобщение: Конкурсът е с изменени срокове! Кликнете тук за подробна информация .


 

АРХИВ

РАЙОН “ТРИАДИЦА”- СО обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години за частно училище, открито и лицензирано по Закона за народната просвета, на обособена част от нежилищен недвижим имот – публична общинска собственост /АОС № 539 от 10.06.1999 г./, представляваща помещенията -десет броя учебни стаи, коридори, един брой хранилище и три броя санитарни възли, заедно със съответните идеални части от стълбището откъм ул. „Балша“, находящи се на третия етаж в първи корпус в сградата на 47 СОУ „Христо Г. Данов“, кв. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов №18 в район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев” в гр. София с обща застроена площ: 841,09кв.м.

Начална конкурсна цена – 1 326 лв. на месец без ДДС

Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 200 /Двеста/ лева, внесена в касата на СО – Район “Триадица”.

Документацията за участие в конкурса е на стойност 60 /шестдесет/ лева, невъзстановима сума, и се закупува всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа на касата на СО Район „Триадица“ в срок до 11.09.2015 г. и се получават в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” № 54, ет.3, ст. 304.

Крайният срок за подаване на предложенията в сградата на СО, район “Триадица”, ул., “Алабин” № 54, ет.1, стая № 103, е до 17.00 часа на 16.09.2015 г.

Конкурсът ще се проведе на 18.09.2015 г. от 14.00 часа в сградата на СО Район “Триадица”, ет.3, стая № 301.

Телефон за информация – 02/8054104, 02/8054137


ОБЯВЛЕНИЯ

Във връзка с обявен на 27.07.2015г. КОНКУРС „СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ“ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН “ТРИАДИЦА”- СТОЛИЧНА ОБЩИНА

За обособена позиция № 1 20 ОУ „Тодор Минков” – Изтегли файл

За обособена позиция № 1 22 СОУ „Георги Сава Раковски“ – Изтегли файл

За обособена позиция № 1 41 ОУ „Свети Патриарх Евтимий” – Изтегли файл

За обособена позиция № 1 47 СОУ „Христо Г. Данов”- Изтегли файл

За обособена позиция № 1 73 СОУ „Владислав Граматик” – Изтегли файл

За обособена позиция № 1 104 ОУ „Захари Стоянов” – Изтегли файл

За обособена позиция № 1 121 СОУ „Георги Измирлиев” – Изтегли файл

За обособена позиция № 1 126 ОУ „П.Ю. Тодоров” – Изтегли файл

За обособена позиция № 1 Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” – Изтегли файл


 

СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-235/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се в Втора английска езикова гиманазия „Томас Джеферсън”, ул. “Траянови врата” № 26, с площ 125.12 кв.м., АОС № 1589/2012г.

Начална наемна цена– 80.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 80 лв. без ДДС – за всяка една от обособените позиции.

Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 16.20ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07.2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-228/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 20 ОУ „Тодор Минков”, ул. “Княз Борис I” №27, с площ 230.43 кв.м., АОС № 770/2000г.
Начална наемна цена– 134.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 134 лв. без ДДС.

Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 10.00ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-230/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 22 СОУ „Георги Сава Раковски”, бул. “Витоша” № 134, с площ 356.71 кв.м., АОС № 761/2000г.
Начална наемна цена – 246.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 246.00 лв. без ДДС. Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 10.40ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-232/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 41 ОУ „Свети Патриарх Евтимий”, ул. “Самуил” № 24, с площ 234.50 кв.м., АОС № 767/2000г.
Начална наемна цена – 162.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 162.00 лв. без ДДС. Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 11.20ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-234/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 47 СОУ „Христо Г. Данов”, ул. “Димитър Манов” № 18, с площ 488.70 кв.м., АОС № 539/1999г.

Начална наемна цена– 165.00 лв.без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 165.00 лв. без ДДС.

Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 13.00ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-227/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 73 СОУ „Владислав Граматик”, ул. “Георги Измирлиев” № 2, с площ 461.06 кв.м., АОС № 357/1997г.

Начална наемна цена – 254.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 254.00 лв. без ДДС.

Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 13.40 ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-229/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 104 ОУ „Захари Стоянов”, ул. “Костенски водопад” № 60”, с площ 294.68 кв.м., АОС № 769/2000г.
Начална наемна цена – 197.00лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 197.00 лв. без ДДС.

Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г..

Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 14.20 ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-231/23.07.2015г. на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 121 СОУ „Георги Измирлиев”, ул. “Георги Измирлиев” № 24, с площ 669.69 кв.м., АОС № 766/2000г.

Начална наемна цена – 349.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 349.00 лв. без ДДС.

Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 15.00ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-233/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 126 ОУ „П.Ю. Тодоров”, бул. “България” № 43, с площ 284.66 кв.м., АОС № 771/2000г.

Начална наемна цена – 220.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 220.00 лв. без ДДС.

Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 15.40ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ДО
Кандидатите, участващи в конкурси за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост.
График на публично отваряне на ПЛИК №2 (Ценова оферта). – Изтегли файл
Всички кандидати, които имат желание, за поканени на отварянето на ценовите оферти.


ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В РАЙОН „ТРИАДИЦА“, ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ – Виж повече


ОБЯВА

Изтегли обява
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „ТРИАДИЦА“
обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-94/19.09.2014 год. на Кмета на Столична Община с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м.; павилион № 2 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м; павилион № 3 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 31, находящи се в район «Триадица», кв. 158, м. «Красно село – плавателен канал» (ул. «Костенски водопад») в частта за Павилион № 2 и Павилион № 3.
Краен срок за подаване на офертите за участие до 17.00 часа. на 18.06.2015 год. в деловодството на СО-район „Триадица“ – ул. „Алабин“ №54, ет.1, ст.103.
Конкурсът ще се проведе на 19.06.2015г. от 14:00 часа в сградата на район „Триадица“ – ул. „Алабин“ №54, ет.1, ст.301.


ОБЯВА

Изтегли обява
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „ТРИАДИЦА“
обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-94/19.09.2014 год. на Кмета на Столична Община с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 2 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м.; павилион № 3 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м; павилион № 4 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м; павилион № 5 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м .) съгласно схема на група № 23, находящи се в район «Триадица», кв. 111, м. «Стрелбище» (бул. «П. Ю. Тодоров») в частта за Павилион № 4 и Павилион № 5.
Краен срок за подаване на офертите за участие до 17.00 часа. на 18.06.2015 год. в деловодството на СО-район „Триадица“ – ул. „Алабин“ №54, ет.1, ст.103.
Конкурсът ще се проведе на 19.06.2015г. от 14:30 часа в сградата на район „Триадица“ – ул. „Алабин“ №54, ет.1, ст.301.