Конкурси

на Съвместното командване на специалните операции за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

 

1. О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 
2. О Б Я В А
за приемане на български граждани за срочна служба в доброволния резерв
 
 
 

Във връзка с провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5
(пет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост,
представляващ триетажна сграда на Първа стоматологична поликлиника
(Дентален център) със застроена площ от 238,64 кв.м., находяща се в гр.
София, Район „Триадица”, ул. „Хан Аспарух“ № 9, състоящ се от 23 обекта
– дентални кабинети, рентгенов кабинет и зъботехническа лаборатория,
обявен на 30.05.2022 г. Ви информираме, че огледите на обектите на място
ще се осъществят на 17.06.2022 г. и 24.06.2022 г. от 10.00 до 14.00
часа.

 
 
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 

за провеждане на конкурс с кандидати за оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър, чрез приемане на военна служба на лица

завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 
за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба
в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс

 

Обявление за конкурс „Отдаване на части от имот публична общинска собственост за поставяне на самостоятелни търговски съоръжения със сезонен и часови режим на работа, съгласно одобрени план -схеми за Южен парк III част за срок от пет години

 

Гаранции и депозити могат да бъдат заплащани по банков път на следната банкова сметка:

депозити и гаранции:
IBAN  BG25SOMB91303324907901
BIC  SOMBBGSF

 

 


Уведомление за допусната техническа грешка в образците на офертите за публично оповестен конкурс за ученическо  и столово хранене.

 


 

Обявление за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обекти за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в 9 общински училища.


ЗАПОВЕД РТР19-РД66-14 от 03.09.2019г., публикувана на 03.09.2019г.  

ЗАПОВЕД РТР19-РД66-13 от 25.07.2019, публикувана на 25.07.2019г.

ЗАПОВЕД РТР19-РД66-12 от 24.07.2019, публикувана на 25.07.2019г.


Оявление за удължаване на срока


Обявление за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост  


ЗАПОВЕД РТР18-РД98-4 ОТ 27.06.18Г. –  ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС В ЮЖЕН ПАРК III ЧАСТ.

Обява за отдаване под наем на недвижима публична общинска собственост. (ОТТЕГЛЕНА)

 


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – №РТР18-РД66-4/22.03.18


Удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с „Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение – публична общинска собственост, находящо се гр. София, СО Район „Триадица“, ул. „Нишава“, бл. 116 и състоящо се от занималня, гардеробно, коридор и сервизни помещения и застроена площ от 60 кв. метра“.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРС ПО РЕДА НА НУРПТК НА СО


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО, ОТДЕЛ УТКРКС


СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ – КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО – ОТДЕЛ УТКРКС НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ


СО – РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО/, В ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ, КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – № РТР17-РД56-224/25.09.2017


Район “Триадица“ търси главен счетоводител „Образование“


Резултати от проведен конкурс за гл. счетоводител в СО-район „Триадица“


Район „Триадица“ има свободна позиция за главен специалист – счетоводство. Повече информация вижте тук:


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В РАЙОН „ТРИАДИЦА“


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – № РТР17-РД56-114/05.05.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – № РТР17-РД56-115/05.05.2017


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФСД“ В РАЙОН „ТРИАДИЦА“


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – № РТР17-РД56-76/30.03.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ – № РТР17-РД56-77/30.03.2017


1 – ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

2 – ОБ Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

3 – СПИСЪК на вакантни длъжности за войници от гарнизон Стара Загора, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

4 –   СПИСЪК на вакантни длъжности за войници от гарнизони Карлово и Казанлък, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

5 – СПИСЪК на вакантни длъжности за войници от военно формирование 44220 – Пловдив, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


Обява

за заповеди за прекратяване на договори за наем на общински жилища.

За повече информация вижте тук:

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/10/File.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/10/File0001.pdf


Обява

Столична община – район „Триадица“ кани всички заинтересовани лица да подадат оферта за избор на изпълнител за доставка с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на СО – район „Триадица“.

Срок за подаване на офертите 30.09.2016г. /петък/.

За повече информация вижте тук:

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Хигиенни-материали.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Оферта-хигиенни-материали.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Административни-сведения-хигиенни-материали.pdf


Обява

Столична община – район „Триадица“ кани всички заинтересовани лица да подадат оферта за избор на изпълнител за доставка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на СО – район „Триадица“.

Срок за подаване на офертите 30.09.2016г. /петък/.

За повече информация вижте тук:

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Канцеларски-материали.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Оферта-канцеларски-материали.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Административни-канцеларски-материали.pdf


ОБЯВА

за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие

За повече информация ТУК


О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 19 от Наредбата за общинската собственост и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-801/03.05.2016 г. на Кмета на Столична община

На 22.07.2016 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на СО – Район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет. 3, стая № 301, ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – частна общинска собственост на територията на Район „Триадица“, представляваща терен с площ от 121,18 кв.м, намираща се в УПИ XIV, кв. 151, м. „Красно село – плавателен канал“ (бул. „Гоце Делчев“ № 150), за разполагане на преместваем обект – павилион по индивидуален проект, за продажба на закуски, съгласно одобрена схема от 30.10.2012 г. на Гл.архитект на Столична община“

Начална месечна наемна цена на 1 кв.м6,16 лв. на кв.м без ДДС, определена съгласно оценка на лицензиран експерт-оценител

Специфично конкурсно условие: за продажба закуски

Гаранция за участие: Гаранцията е в размер на посочената по-горе първоначална наемна цена за цялата квадратура на преместваемия обект, която участникът следва да внесе предварително по следната банкова сметка на Район „Триадица“, а именно:

ОБЩИНСКА БАНКА АД, Клон «Денкоглу»

IBAN: BG 25 SOMB 91303324907901

BIC: SOMBBGSF

Участникът представя оригинал или заверено копие от банковия документ за внесена гаранция за участие по посочената сметка на СО – Район „Триадица” в срока, определен за представяне на офертите като част от настоящата конкурсна документация.

 •   Срок за наемане: 5 (пет) години
 • Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17.00 часа на 20.07.2016г.
 • Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лв. с ДДС, която се заплаща на касата на СО – Район „Триадица” – гр. София, ул. „Алабин” № 54, ет. 1, стая № 102 всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. Комплект от утвърдената конкурсна документация се получава от отдел «ПНОЧР», ет. 3, стая № 302 и 304.
 • Краен срок за представяне на офертите: до 17.00 часа на 07.2016 г. в деловодството на СО – Район „Триадица” ет. 1, стая № 103.
 • Адрес на организатора: гр. София 1080, ул. “Алабин” № 54.
 • Телефон за информация: 02/ 80 54 104, 02/ 80 54 133, 02/ 80 54 137

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 19 от Наредбата за общинската собственост и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-837/14.05.2016 г. на Кмета на Столична община

На 22.07.2016 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на СО – Район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет. 3, стая № 301, ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – частна общинска собственост на територията на Район „Триадица“, представляваща терен с площ от 10,58 кв.м, намираща се в УПИ V-13, кв. 331, м. „Зони Г-Център“ (на ъгъла на ул. „Петър Парчевич“ и бул. „Витоша“), за разполагане на преместваем обект по индивидуален проект за продажба на алкохол, цигари, закуски и промишлени стоки, съгласно одобрена схема от 19.01.2016 г. на Главния архитект на гр. София“.

Начална месечна наемна цена на 1 кв.м23,93 лв. на кв.м без ДДС, определена съгласно оценка на лицензиран експерт-оценител

Специфично конкурсно условие: за продажба на алкохол, цигари, закуски и промишлени стоки

Гаранция за участие: Гаранцията е в размер на посочената по-горе първоначална наемна цена за цялата квадратура на преместваемия обект, която участникът следва да внесе предварително по следната банкова сметка на Район „Триадица“, а именно:

ОБЩИНСКА БАНКА АД, Клон «Денкоглу»

IBAN: BG 25 SOMB 91303324907901

BIC: SOMBBGSF

Участникът представя оригинал или заверено копие от банковия документ за внесена гаранция за участие по посочената сметка на СО – Район „Триадица” в срока, определен за представяне на офертите като част от настоящата конкурсна документация.

 •   Срок за наемане: 5 (пет) години
 • Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17.00 часа на 20.07.2016 г.
 • Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лв. с ДДС, която се заплаща на касата на СО – Район „Триадица” – гр. София, ул. „Алабин” № 54, ет. 1, стая № 102 всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. Комплект от утвърдената конкурсна документация се получава от отдел «ПНОЧР», ет. 3, стая № 302 и 304.
 • Краен срок за представяне на офертите: до 17.00 часа на 07.2016 г. в деловодството на СО – Район „Триадица” ет. 1, стая № 103.
 • Адрес на организатора: гр. София 1080, ул. “Алабин” № 54.
 • Телефон за информация: 02/ 80 54 104, 02/ 80 54 133, 02/ 80 54 137

 


Важно съобщение: Конкурсът е с изменени срокове! Кликнете тук за подробна информация .

СО – район „Триадица“ в изпълнение на Заповед № СО15-РД-08-08-103/17.07.2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РТР16-РД98-1/08.02.2016г. на Кмета на СО – район „Триадица“, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на свободен – нежилищен общински имот, както следва:

Обособена част с площ от 261,93 кв.м. от едноетажна масивна сграда, ул. „Боянски водопад“, до бл. 238, ж.к. Гоце Делчев, за извършване на спортна дейност.

Начална наемна цена – 783.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 лв. с ДДС. Гаранция за участие: 783.00 лв.

Утвърдените конкурсни книжа се закупуват от каса на СО – район „Триадица“ до 17.00ч. на 10.03.2016г.  Крайният срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.00 ч. на 10.03.2016г. в деловодството на СО – район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 54, ет.1 , ст. 102 -всеки работен ден от 8:30 до 17:00ч.

Конкурсът ще се проведе на 11.03.2016г. от 13.00ч. в сградата на СО – Район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 54, ет.3, зала 301.

Телефон за информация: 02/80-54-104; 02/80-54-137

 

Важно съобщение: Конкурсът е с изменени срокове! Кликнете тук за подробна информация .


 

АРХИВ

РАЙОН “ТРИАДИЦА”- СО обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години за частно училище, открито и лицензирано по Закона за народната просвета, на обособена част от нежилищен недвижим имот – публична общинска собственост /АОС № 539 от 10.06.1999 г./, представляваща помещенията -десет броя учебни стаи, коридори, един брой хранилище и три броя санитарни възли, заедно със съответните идеални части от стълбището откъм ул. „Балша“, находящи се на третия етаж в първи корпус в сградата на 47 СОУ „Христо Г. Данов“, кв. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов №18 в район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев” в гр. София с обща застроена площ: 841,09кв.м.

Начална конкурсна цена – 1 326 лв. на месец без ДДС

Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 200 /Двеста/ лева, внесена в касата на СО – Район “Триадица”.

Документацията за участие в конкурса е на стойност 60 /шестдесет/ лева, невъзстановима сума, и се закупува всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа на касата на СО Район „Триадица“ в срок до 11.09.2015 г. и се получават в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” № 54, ет.3, ст. 304.

Крайният срок за подаване на предложенията в сградата на СО, район “Триадица”, ул., “Алабин” № 54, ет.1, стая № 103, е до 17.00 часа на 16.09.2015 г.

Конкурсът ще се проведе на 18.09.2015 г. от 14.00 часа в сградата на СО Район “Триадица”, ет.3, стая № 301.

Телефон за информация – 02/8054104, 02/8054137


ОБЯВЛЕНИЯ

Във връзка с обявен на 27.07.2015г. КОНКУРС „СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ“ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН “ТРИАДИЦА”- СТОЛИЧНА ОБЩИНА

За обособена позиция № 1 20 ОУ „Тодор Минков” – Изтегли файл

За обособена позиция № 1 22 СОУ „Георги Сава Раковски“ – Изтегли файл

За обособена позиция № 1 41 ОУ „Свети Патриарх Евтимий” – Изтегли файл

За обособена позиция № 1 47 СОУ „Христо Г. Данов”- Изтегли файл

За обособена позиция № 1 73 СОУ „Владислав Граматик” – Изтегли файл

За обособена позиция № 1 104 ОУ „Захари Стоянов” – Изтегли файл

За обособена позиция № 1 121 СОУ „Георги Измирлиев” – Изтегли файл

За обособена позиция № 1 126 ОУ „П.Ю. Тодоров” – Изтегли файл

За обособена позиция № 1 Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” – Изтегли файл


 

СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-235/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се в Втора английска езикова гиманазия „Томас Джеферсън”, ул. “Траянови врата” № 26, с площ 125.12 кв.м., АОС № 1589/2012г.

Начална наемна цена– 80.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 80 лв. без ДДС – за всяка една от обособените позиции.

Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 16.20ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07.2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-228/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 20 ОУ „Тодор Минков”, ул. “Княз Борис I” №27, с площ 230.43 кв.м., АОС № 770/2000г.
Начална наемна цена– 134.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 134 лв. без ДДС.

Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 10.00ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-230/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 22 СОУ „Георги Сава Раковски”, бул. “Витоша” № 134, с площ 356.71 кв.м., АОС № 761/2000г.
Начална наемна цена – 246.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 246.00 лв. без ДДС. Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 10.40ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-232/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 41 ОУ „Свети Патриарх Евтимий”, ул. “Самуил” № 24, с площ 234.50 кв.м., АОС № 767/2000г.
Начална наемна цена – 162.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 162.00 лв. без ДДС. Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 11.20ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-234/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 47 СОУ „Христо Г. Данов”, ул. “Димитър Манов” № 18, с площ 488.70 кв.м., АОС № 539/1999г.

Начална наемна цена– 165.00 лв.без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 165.00 лв. без ДДС.

Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 13.00ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-227/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 73 СОУ „Владислав Граматик”, ул. “Георги Измирлиев” № 2, с площ 461.06 кв.м., АОС № 357/1997г.

Начална наемна цена – 254.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 254.00 лв. без ДДС.

Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 13.40 ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-229/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 104 ОУ „Захари Стоянов”, ул. “Костенски водопад” № 60”, с площ 294.68 кв.м., АОС № 769/2000г.
Начална наемна цена – 197.00лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 197.00 лв. без ДДС.

Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г..

Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 14.20 ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-231/23.07.2015г. на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 121 СОУ „Георги Измирлиев”, ул. “Георги Измирлиев” № 24, с площ 669.69 кв.м., АОС № 766/2000г.

Начална наемна цена – 349.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 349.00 лв. без ДДС.

Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 15.00ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


СО – район „Триадица” в изпълнение на Заповед № СО2015-РД-09-942/22.07..2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-2-233/23.07.2015г.на Кмета на СО – район ”Триадица”, обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Триадица“, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на Ученически стол и бюфет, находящ се в 126 ОУ „П.Ю. Тодоров”, бул. “България” № 43, с площ 284.66 кв.м., АОС № 771/2000г.

Начална наемна цена – 220.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие: в размер на 220.00 лв. без ДДС.

Утвърдената конкурсна документация се заплаща на касата на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 102 – всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч. до 07.08.2015г.. Краен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 на 14.08.2015г. в деловодството на СО – Район “Триадица”, гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 1, ст. 103. Конкурсът да се проведе на 20.08.2015г. от 15.40ч. в административната сграда на СО – Район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин”№ 54 ет. 3, ст. 301. Телефон за информация: 02/805-4-104: 02/805-4-137


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ДО
Кандидатите, участващи в конкурси за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост.
График на публично отваряне на ПЛИК №2 (Ценова оферта). – Изтегли файл
Всички кандидати, които имат желание, за поканени на отварянето на ценовите оферти.


ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В РАЙОН „ТРИАДИЦА“, ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ – Виж повече


ОБЯВА

Изтегли обява
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „ТРИАДИЦА“
обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-94/19.09.2014 год. на Кмета на Столична Община с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м.; павилион № 2 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м; павилион № 3 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 31, находящи се в район «Триадица», кв. 158, м. «Красно село – плавателен канал» (ул. «Костенски водопад») в частта за Павилион № 2 и Павилион № 3.
Краен срок за подаване на офертите за участие до 17.00 часа. на 18.06.2015 год. в деловодството на СО-район „Триадица“ – ул. „Алабин“ №54, ет.1, ст.103.
Конкурсът ще се проведе на 19.06.2015г. от 14:00 часа в сградата на район „Триадица“ – ул. „Алабин“ №54, ет.1, ст.301.


ОБЯВА

Изтегли обява
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „ТРИАДИЦА“
обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-94/19.09.2014 год. на Кмета на Столична Община с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 2 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м.; павилион № 3 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м; павилион № 4 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м; павилион № 5 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м .) съгласно схема на група № 23, находящи се в район «Триадица», кв. 111, м. «Стрелбище» (бул. «П. Ю. Тодоров») в частта за Павилион № 4 и Павилион № 5.
Краен срок за подаване на офертите за участие до 17.00 часа. на 18.06.2015 год. в деловодството на СО-район „Триадица“ – ул. „Алабин“ №54, ет.1, ст.103.
Конкурсът ще се проведе на 19.06.2015г. от 14:30 часа в сградата на район „Триадица“ – ул. „Алабин“ №54, ет.1, ст.301.