Конкурси


Обявление за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обекти за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в 9 общински училища.


Подаване на оферти за избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери


Резултати от проведен конкурс за гл. счетоводител в СО-район „Триадица“


КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“


Съобщение във връзка с класирането на конкурса за началник отдел ФСД


ОБЯВЛЕНИЕ, публикувано на 12.05.2017г.

Удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурса „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от общински имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Триадица”, представляващи терени за разполагане на преместваеми търговски обекти, като същите са обозначени по позиции в подробни схеми, одобрени на 19.01.2016 г. от Главния архитект на гр. София“, както следва:


Резултати от проведения конкурс за длъжността Началник отдел ФСД в СО-район „Триадица“, проведен на 10.05.2017 г.


Конкурс с предмет: „отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ две самостоятелни помещения в постройка, намираща се до бл.18а, ж.к. „Иван Вазов“ и ул. „Петко Каравелов“ 


Обявяване на конкурс „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имоти, находящи се на територията на район „Триадица”, публикувано на 28.02.2017г.


КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ”ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ“ 


СЪОБЩЕНИЕ 

Ново съобщение във връзка с провеждане на втория етап – интервю на конкурса за началник отдел ФСД  


СЪОБЩЕНИЕ

Резултати от проведения конкурс за длъжността Началник отдел ФСД в СО-район „Триадица“, проведен на 06.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ


Резултати от проведения конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в СО-район „Триадица“, проведен на 05.01.2017 г.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ“ В СО-РАЙОН „ТРИАДИЦА“


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ  В СО-РАЙОН „ТРИАДИЦА“


ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – Район “Триадица”

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РТР16-РД56-405/17.11.2016  г. на Кмета на Район “Триадица”

                                                   

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ”ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ ”

Минимални изисквания за заемане на длъжността :

 1. Образование – висше
 2. Образователна степен – бакалавър
 3. Професионален опит – 4 години, или минимален ранг – III младши,
 4. Специалност –Счетоводство и контрол,Финанси

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство за кандидатите :

Компютърна грамотност.

Кратко описание  на длъжността:

Организира, ръководи и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на района.Контролира правилното и законосъобразно изразходване на финансови средства по одобрения бюджет на второстепенния разпоредител.

Начин за провеждане на конкурса :

 1. Тест.
 2. Интервю.

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурс – съгласно чл.17, ал.1 от НПКДС,
 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС,
 3. Копие от диплом за завършено образование,
 4. Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж и професионален опит.
 5. Документи за допълнителна квалификация – по преценка на кандидата

Минимален размер на основната работна заплата : 680 лв.

Място за подаване на документи : гр.София,  ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая 103

Краен срок за подаване на документи : 02.12.2016   год.

Място за обявяване списъците или други съобщения във връзка с конкурса :

гр.София,  ул. “Алабин” №54 ,ет.1, както и на електронната страница на район „Триадица“:

www.triaditza.org

Телефон за контакт :  02/8054115


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – Район “Триадица”

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РТР16-РД56-406/17.11.2016  г. на Кмета на Район “Триадица”

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ “

Минимални изисквания за заемане на длъжността :

 1. Образование – висше
 2. Образователна степен – бакалавър
 3. Професионален опит – 3 години, или минимален ранг – IV младши,
 4. Специалност –Счетоводство и контрол,Финанси

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство за кандидатите :

Компютърна грамотност.

Кратко описание  на длъжността:

Финансово- счетоводна дейност, свързана с прилагане на нормативните разпоредби в Закона за държавния бюджет , Закона за счетоводството, Постановления и Решения на МС, свързани с изпълнението на държавния и общински бюджет, Закона за задълженията и договорите, счетоводни стандарти, както и всички действащи подзаконови нормативни актове към тях.

Начин за провеждане на конкурса :

 1. Тест.
 2. Интервю.

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурс – съгласно чл.17, ал.1 от НПКДС,
 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС,
 3. Копие от диплом за завършено образование,
 4. Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж и професионален опит.
 5. Документи за допълнителна квалификация – по преценка на кандидата

Минимален размер на основната работна заплата : 620 лв.

Място за подаване на документи : гр.София,  ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая 103

Краен срок за подаване на документи : 02.12.2016   год.

Място за обявяване списъците или други съобщения във връзка с конкурса :

гр.София,  ул. “Алабин” №54 ,ет.1, както и на електронната страница на район „Триадица“:

www.triaditza.org

Телефон за контакт :  02/8054115


СО – район „Триадица“ в изпълнение на Заповед № СО15-РД-08-08-103/17.07.2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РТР16-РД98-1/08.02.2016г. на Кмета на СО – район „Триадица“, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на свободен – нежилищен общински имот, както следва:

Обособена част с площ от 261,93 кв.м. от едноетажна масивна сграда, ул. „Боянски водопад“, до бл. 238, ж.к. Гоце Делчев, за извършване на спортна дейност.

Начална наемна цена – 783.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 лв. с ДДС. Гаранция за участие: 783.00 лв.

Утвърдените конкурсни книжа се закупуват от каса на СО – район „Триадица“ до 17.00ч. на 10.03.2016г.  Крайният срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.00 ч. на 10.03.2016г. в деловодството на СО – район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 54, ет.1 , ст. 102 -всеки работен ден от 8:30 до 17:00ч.

Конкурсът ще се проведе на 11.03.2016г. от 13.00ч. в сградата на СО – Район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 54, ет.3, зала 301.

Телефон за информация: 02/80-54-104; 02/80-54-137