Днес, 19.08.2022 г., до парламентарно представените политически сили е изпратена покана със следното съдържание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с изборите за Народно събрание, съгласно Указ № 213 от 02 август 2022г. на Президента на Република България за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022г. /обн. ДВ, бр. 61 от 2 август 2022г./, съгласно Решение на РИК 23 №15-НС/18.08.2022г., в изпълнение на т. 25 от Календарния план, утвърден от Кмета на СО, с рег. № СОА22-ИЗ10-6/04.08.2022г. и Решение № 1281-НС на Централната избирателна комисия и Заповед № СОА22-РД09-1422/18.08.2022г. на Кмета на Столична община,

Ви уведомявам за провеждането на консултации за сформиране проекто-съставите на секционните избирателни комисии на територията на район „Триадица“

на 23.08.2022г. /вторник/ от 14.00 часа, в кабинет № 207, етаж 2 в административната сграда на район „Триадица“, находяща се в гр. София, ул. „П. В. Алабин“ №54.

Съгласно чл.91, ал.4 и ал.5 от ИК и т.7 от Решение № 1281-НС/ 16 август 2022г. на Централната избирателна комисия при провеждане на консултациите следва да представите следните документи на хартиен и електронен носител, както следва:

1. Писмено предложение за състав на СИК /вкл. ССИК и ПСИК/ в табличен вид /по шаблон Приложение към настоящата покана/, което да съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; три имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание, с които се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Пълномощно подписано от представляващия/те партията или коалицията, или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Настоящата покана и приложение да се изпратят по електронна поща на посочените по-горе адресати, съобразно публикуваната информация от ЦИК, рубрика “Съобщения“, тема “Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за състави на избирателните комисии при провеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.“

Поканата да бъде изпратена до партиите и коалиции от партии имащи право да участват в консултациите, включително и на хартиен носител.

Копие от уведомлението да бъде поставено на информационното табло и на официалната интернет страница на районната администрация.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Николай Недялков –Секретар на район „Триадица“, за контакт 0882 655332, 02/8054109, ел. поща: n.nedialkov@triaditza.org, Ефимия Мирчева – Началник отдел „АОН“ – район „Триадица“ за контакт: 0888 868 005; тел. факс – 02/8054114; ел.поща: e.mircheva@triaditza.org; официална ел. поща на СО район „Триадица“ – triaditza@triaditza.org

С пълния текст на документа можете да се запознаете тук:

Провеждане на публични консултации за сформиране състава на секционните избирателни комисии на територията на район „Триадица“

23.08.2022 г., , 14:00 ч. каб.207, ет.2, в административната сграда на район „Триадица“, находяща се в София, ул.“П.В.Алабин“ №54