Във връзка с провеждане на Мобилен пункт в изпълнение на Договор №СОА17-ДГ-55-514/26.10.2017 г. между Столична община и БалБок Инженеринг АД за организиране на система за разделно събиране, приемане за последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на Столична община съобщаваме, че

Мобилният пункт за райони „Триадица“ и „Лозенец“ ще бъде разположен на 19 юни 2020 г. от 8.30 до 14,30 ч. на мястото за временно паркиране на бул.“Арсеналски“№97 на паркинга на светофара на кръстовището с ул.“Богатица“.