Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов откри първото пленарно заседание на КБППМН към район „Триадица“за 2020 г, на която  е и председател. На заседанието бе обявен съставът на местната комисия за тази календарна година.Представен бе и годишният доклад за дейността на КБППМН за 2019 г.Приета бе план-програма за 2020 г. с акцент върху превантивната дейност. В дневния ред на заседанието залегна и приемането на състава на обществените възпитатели за 2020 г.