В район „Триадица“ бе проведена работна среща на МКБППМН и обществените възпитатели. Темата бе „Интегративно креативна среда за споделяне и реализиране на идеи, концепции, политики и модели за превенция на асоциалното поведение при подрастващите“.

Презентация представи проф. д-р Георги Петров от СУ „Св. Климент Охридски“ с акцент върху водещите принципи в дейността на субектите на психолого-педагогическото взаимодействие“. Предмет на дискусия по време на работната среща бе дигиталното обучение като алтернатива на традиционното обучение-дигитално пространство и социализация на подрастващите. Д-р Бойка Софийска, секретар на МКБППМН в район „Триадица“участва с презентация относно администратирането на документи.