Район „Триадица“ е партньор на бенефициента район „Средец“ по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“, част от проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020“, по процедура BG05M90P001-2.101.

Целта на проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на уязвими лица – хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, лица в карантинен период, както и възрастни хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им, във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичния взрив на заболяването от COVID-19.