РАЙОН „ТРИАДИЦА“ Е ПРИСЪДИНЕН РАЙОН КЪМЕДИННИЯ МОДЕЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ  –  https://edelivery.egov.bg/

 

!!! ПРЕИМУЩЕСТВА :

 

  • Повече административни услуги, достъпни онлайн
  • Без документи на хартия
  • Без чакане на гише
  • Удобно проследяване на документи и съобщения
  • Доказателствена тежест на комуникацията
  • Сигурна и защитена документация с гаранция за автентичността на обменените документи

 

За да могат да получават административни услуги по електронен път  гражданите и бизнеса /Физическите и юридически лица/  трябва да имат регистрация в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване към ДАЕУ/.

 

Достъпът се осъществява чрез Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) или с Персонален Идентификационен Код /ПИК/  на  НОИ за гражданите, а за фирмите – с подаване на подписано с електронен подпис заявление за присъединяване към ССЕВ. Достъпът до ССЕВ може да се осъществи и чрез ПИК на НОИ, както и с две облачни решения за електронна идентификация – Евротръст и В-Trust.

 

Обръщането на административните услуги към бизнеса и гражданите в София цели да намали административната тежест и да подобри услугите и качеството на живот в града. Услугите ще бъдат  предоставяни по-бързо и лесно при намалени разходи.

 

Услугите и информацията за тях са публикувани на следния интернет адрес https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/

Списък на административните услуги, които ще предоставя район „Триадица“ чрез ССЕВ към ДАЕУ

Услуга УРИ
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот 1988
Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти 1989
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 1990
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1997
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 2000
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове 2001
Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 2002
Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд 2006
Издаване на удостоверение за наследници 2016
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 2017
Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 2020
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти 2021
Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) 2029
Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение 2031
Възстановяване или промяна на име 2033
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 2034
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 2036
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 2037
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 2038
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 2039
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 2040
Експертна оценка на дървесина и храстова растителност 2046
Припознаване на дете 2053
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 2056
Издаване на удостоверение за родените от майката деца 2057
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 2058
Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии 2068
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 2073
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 2075
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 2076
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 2078
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 2079
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 2080
Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 2081
Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи 2086
Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга 2087
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 2092
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост 2095
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването 2098
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 2100
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 2104
 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение 2105
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 2107
Издаване на удостоверение за правно ограничение 2108
Издаване на удостоверение за семейно положение 2109
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 2110
Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър 2118
Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 2119
Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър 2122
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 2128
Промяна в актовете за гражданско състояние 2132
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 2138
Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство 2390
Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК) 2391
Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове 2470