Район „Триадица“ подарява на детските градини компютри и монитори. Първата доставка на техника бе аз 7 ДГ „Детелина“ и за 129 ДГ „Приказен свят“. Районната адиминистрация има готовност да осигури компютри на всички детски градини на територията на „Триадица“.