Район „Триадица“ предоставя:

 Социалната услуга „Патронажна грижа“

Помощ при закупуване на лекарства

Плащане на такси, данъци и пр.

Помощ в домакинството

Здравни грижи

За услугата могат да кандидатстват следните категории лица:

-хора с увреждания

-лица над 70 години

-самотно живеещи възрастни хора

Справки на телефон:

0884 34 60 49 Илияна Жотева

02/80 54 138 Радка Близнакова