ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА НЕПРИЕТИ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ!

обща-информация:

постановление:

заявление:

искане за изплащане:

Важно за родителите на деца родени 2019 година!

Прилагане на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане
на средства от държавния бюджет за компенсиране на неприети деца в
държавни и общински детски градини.

С пълния текст на писмото от министъра на образованието и науката може да
се запознаете ТУК.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, НЕПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че за размера на компенсацията, която следва да ви се изплати,ще получите писмо по електронен път. В случай, че не отговаряте на изискванията на Наредбата за компенсациите, ще получите мотивиран отказ, който може да обжалвате в 14-дневен срок от получаването му чрез електронна поща или на ръка съгласно изпратените Ви указания.

В допълнение Ви информираме, че съгласно чл. 12 от Наредбата, средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане и възпитание, се изплащат на родителите от общините по настоящия адрес на детето в размер, определен съгласно чл. 10, в срок до 15 работни дни от влизането в сила на акт на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Уведомяваме Ви още, че в случай, че имате одобрено заявление за учебната 2020/2021 година, за изплащане на компенсация за периода 01.06.2021-14.09.2021 следва да подадете искане в срок от 01.09.2021 до 05.10.2021, като приложите договор за обучение и съответни платежни документи (фактура И касов бон и платежно нареждане).

Искане за изплащане на суми

Важно е да знаете, че за учебната 2021/2022 година, следва да подадете заявление съгласно чл. 8 от Наредбата между 06.10.2021 г. и 05.11.2021 г. В същия срок следва да подадете искане съгласно чл. 9 от Наредбата за изплащане на компенсация за периода 15.09-31.10.2021 г. като приложите договор за обучение и съответни платежни документи (фактура И касов бон или платежно нареждане).

За останалите месеци от учебната 2021/2022 година, исканията от родители с одобрени заявления, се подават до пето число на месеца както следва:

 • До 05 януари 2022 г. – за периода 01.11.2021 – 31.12.2021;
 • До 05 март 2022 г. – за периода 01.01.2022 – 28.02.2022;
 • До 05 май 2022 г. – за периода 01.03.2022-30.04.2022;
 • До 05 юли 2022 г. – за периода 01.05.2022 – 30.06.2022;
 • До 05 октомври 2022 г. – за периода 01 .07.2022 – 14.09.2022.
 • В срок до 5-то число на месеците от декември до юли можете да подадете заявление за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Заявление за 2021-2022 г.

Искане за изплащане

Наредба за компенсациите

За Ваше удобство попълнените и подписани документи може да подавате в „Деловодството“ на СО Район „Триадица“ на ул. „Алабин“ № 54, ет. 1 или по електронен път на education@triaditza.org в определените за това срокове.

Район „Триадица“ уведомява:

Прием на документи за компенсиране на родители, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини и училища

Родителите на деца в предучилищна възраст, неприети в общински или държавни детски градини или училища поради липса на свободни места, имат право да кандидатстват за получаване на средства за компенсация. Това гласи Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, която е приета с ПМС №76 от 05.03.2021 г.и Заповед № РД09-685/16.03.2021 г. на МОН.

Условия:

 1. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година;
 2. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище;
 3. Общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;
 4. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;
 5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране;
 6. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление-декларация
 • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
 • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
 • Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
 • Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

Заявления за месеците януари, февруари,март, април и май се приемат в срок до 30 април 2021 г. в деловодството на СО – район „Триадица“, ул“ Алабин“ № 54, ет.1 или на електронна поща education@triaditza.org, при спазване на изискванията на закона за подаване на електронни документи.Исканията за изплащане на компенсации по одобрените заявления се подават до 05.06.2021г. със съответните приложения.

Заповед на МОН::

Постановление №76 от 05.03.2021 г.

Заявление:

Искане за изплащане на суми по ПМС №76

Декларация

Инвестиционно предложение на Столична община относно:

 1. 1. „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Бенковски“;
 2. „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Кръстова вада-изток“;
 3. „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Симеоново“;
 4. „Изграждане на канализационна мрежа за кв. „Драгалевци““;
 5. „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Суходол“
 6. „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Обеля“;
 7. „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“;
 8. „Доизграждане на канализационната мрежа на гр. „Нови Искър“;
 9. „Реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ „Кубратово“ Предложение:

Район „Триадица“ е партньор на бенефициента район „Средец“ по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“, част от проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020“, по процедура BG05M90P001-2.101.

Целта на проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на уязвими лица – хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, лица в карантинен период, както и възрастни хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им, във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичния взрив на заболяването от COVID-19.

Важно съобщение!

Разяснителна кампания на Столична община в рамките на проект №BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

За район „Триадица“ срещите с граждани ще се проведат на 22 и 29 юни от 10.00 ч. до 12.00 ч. в Народно читалище „Светлина“, жк. “Стрелбище“, ул.Тулча“№20.

Целта на проекта е подобряване на качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи.

Елате, за да научите как можете безплатно да подмените стария си отоплителен уред на дърва и въглища с нов!

ВИДЕО С ПОДРОБНОСТИ

Важно съобщение за подмяната на печките на твърдо гориво!

В район „Триадица“ се извършва прием на документи на граждани по проекта №BG16M10P002-5.003-0001 на Столична община „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на устройствата на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „ Околна среда 2014-2020“.Главната цел на проекта е подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици /ФПЧ/от битово отопление

Ако желаете да подмените старата си печка с екологичен вариант, можете да подадете документи в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“№54, ет.4, стая 402 в понеделник от 9.00 ч. до 11.00 ч. и в сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.

За контакти и при възникнали въпроси търсете инж.Силвия Владимирова на тел.02/8054152,153

Среща с граждани за подобряване на качеството на въздуха

Продължава разяснителна кампания на Столична община в рамките на проект №BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

За район „Триадица“ поредната среща с граждани ще се проведе на 4 август /вторник/ от 17.00 до 19.30 ч. на мобилен пункт, разположен на ъгъла на бул.“Тодор Каблешков“ и ул.“Луи Айер“.