Район „Триадица“ стартира проект

СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

Проектът е финансиран по Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общата сума по проекта е  499 950.00 лв.

Код на процедурата BG05M9OP001-2.002

Срокът за изпълнение на проекта: 20 месеца.

Основната цел  на проекта е подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастните хора над 65 години  на територията на район „Триадица“, чрез създаване на  условия и предпоставки за водене на независим живот и ефективно упражняване на  правото им на  независимост и социално включване.

Приемът на документи ще започне на 08.06.2016 г., стая 209 от 15,00 до 17,30 часа и ще приключи на 22.06.2016 г.

Почасовите услуги, които ще получат потребителите са:

– Създаване на виртуален Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда;

– Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на интегрирани грижи;

– Предоставяне на транспортната услуга „От врата до врата“;

В изпълнението на проекта ще бъдат наети 42 лични асистенти, които ще оказват подкрепа в домашна среда на хора в неравностойно положение.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛИ

на услугата „личен асистент” по Проект „Създаване на равни възможности за независим живот”

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност (копие); за дете – удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК(оригинал и копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се въз основа на подадени документи.


 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност (копие);
 • автобиография;
 • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси»

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

 • безработни лица;
 • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд