За отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти – публична общинска собственост за  разполагане на преместваеми търговски обекти на територията на Район „Триадица“. 

За повече информация следвайте тази връзка.