Във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ има Решение на СОС № 160 по Протокол № 30/06.04.2017 г., с което е одобрен проект за ИПРЗ и РУП на м. „Кръстова вада”, кв. 7, УПИ І-464, за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж и трафопост и изменение на улична регулация от о.т. 13а до о.т.15; от о.т. 15 до о.т.521 и от о.т. 15 до о.т. 100, район „Триадица”.

Повече информация вижте тук: