По реда на §4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ Ви съобщаваме, че в СО-район „Tриадица” е постъпила за разглеждане и обявяване схема за поставяне на преместваем обект по смисъла на §5, т.80 от ДР на ЗУТ, а именно “Схема за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ в УПИ II– за озеленяване, кв.7, м. “Жилищна група Южен парк”

 

Можете да се запознаете с проекта в СО- Район „Триадица”, ул. „Алабин”№ 54, ет.4, стая 414 в рамките на приемното време.

 

В  срок  до 22.02.2019 г.  могат  да  се  подават   писмени  становища , които  да  се  адресират  до  Кмета  на  район ”Триадица”. Становищата  се  подават  в  деловодството  на  район ”Триадица”, ул.”Алабин” № 54, ет.1.  Становища  постъпили  след  определения  срок  не  се  разглеждат. Становищата  трябва  да  съдържат  общ  коментар, конкретни  мотивирани  предложения, доказателства  за  пропуснати  ползи  от  не въвеждането  на  други  варианти.

Заповед РТР19-РД56-24 от 31.01.2019г.

Схема за преместваем обект по чл.56 от ЗУТ