По реда на §4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ Ви съобщаваме, че в СО-район „Tриадица” е постъпила за разглеждане и обявяване скица за поставяне на преместваем обект по смисъла на §5, т.80 от ДР на ЗУТ, а именно от “Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – павилион за празнуване на детски партита в ПИ 68134.1007.1709, част от УПИ I-за парк, кв.1, м. “Кръстова вада- Южен парк IV част”.  

Можете да се запознаете с проекта в СО- Район „Триадица”, ул. „Алабин”№ 54, ет.4, стая 414 в рамките на приемното време.

 

В  срок  до 05.07.2019 г.  могат  да  се  подават   писмени  становища , които  да  се  адресират  до  Кмета  на  район ”Триадица”. Становищата  се  подават  в  деловодството  на  район ”Триадица”, ул.”Алабин” № 54, ет.1.  Становища  постъпили  след  определения  срок  не  се  разглеждат. Становищата  трябва  да  съдържат  общ  коментар, конкретни  мотивирани  предложения, доказателства  за  пропуснати  ползи  от  не въвеждането  на  други  варианти.

Скица с указан начин на поставяне

Заповед РТР19-РД56-157 11.06.2019г.