Столична  Община – район “Триадица”, на  основание  чл.12 от ЗУЗСО, по реда на чл.127, ал.1 от ЗУТ, чл.5, ал.4 от ЗУЗСО, чл.4, чл.6,ч л.10, ал.2 и чл.20, ал.2  от  Наредбата  за  реда  и  начина  за  провеждане  на  обществени  обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община,  приета  с  Решение  № 661  по  Протокол № 41/ 12.10.2017 г. на  Столичен общински съвет и  Заповед  № РТР18-РД56-65/03.04.2018г.  на  Кмета  на  район” Триадица” – СО,  уведомява  заинтересованите  лица , че         ще се  проведе  представяне  на Виза за проектиране на открита площадка за игра по смисъла на §5, т.70 от ДР от ЗУТ, а именно “Комбинирана площадка за игра на открито за деца със специфични потребности в УПИ IІ ”За парк”, кв.187а, м.”Южен парк-3част”  на 25.04.2018 г. от 18.00 ч. в сградата на  НАГ СО на адрес:  гр. София,  ул.”Сердика”  № 5, зала на ет.3

В  срок  до 07.05.2018 г.  могат  да  се  подават   писмени  становища  по  проекта, които  да  се  адресират  до  Кмета  на  район ”Триадица”. Становищата  се  подават  в  деловодството  на  район ”Триадица”, ул.”Алабин” № 54, ет.1.  Становища  постъпили  след  определения  срок  не  се  разглеждат. Становищата  трябва  да  съдържат  общ  коментар, конкретни  мотивирани  предложения, доказателства  за  пропуснати  ползи  от  не въвеждането  на  други  варианти.

На 10.05.2018г. от 18.00 ч.  в сградата  на НАГ СО на  адрес: гр. София, гр. София,  ул.”Сердика”  № 5,зала на ет.3 ще се  проведе  обществена  дискусия и обсъждане. За  участие  в  дискусията да  се  поканят  лицата, представили  писмени  становища  и  екипа  разработил  визата.

За повече информация вижте: