Столична  Община – район “Триадица”, на  основание  чл.12 от ЗУЗСО, по реда на чл.127, ал.1 от ЗУТ, чл.5, ал.4 от ЗУЗСО, чл.4, чл.6,ч л.10, ал.2 и чл.20, ал.2  от  Наредбата  за  реда  и  начина  за  провеждане  на  обществени  обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община,  приета  с  Решение  № 661  по  Протокол № 41/ 12.10.2017 г. на  Столичен общински съвет и  Заповед  № РТР18-РД56-69/04.04.2018г.  на  Кмета  на  район” Триадица” – СО,  уведомява  заинтересованите  лица , че         ще се  проведе  представяне  на Проект за ПУП-ИПУР и ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 68134.1005.26 и образувани нови УПИ І-“за озеленяване с режим на ТГО, УПИ ІІ “за ожс”, изменение на профил на улица по о.т.241-о.т.182 и по о.т.182-о.т.171 като се предвижда уличен паркинг в кв.151, м.”Красно село-Плавателен канал” ” на 18.04.2018 г. от 18 ч. в сградата Клуб на район “Триадица” с адрес:  гр. София, ул.”Йордан Йовков” 13.

В  срок  до 28.04.2018 г могат  да  се  подават   писмени  становища  по  проекта, които  да  се  адресират  до  Кмета  на  район ”Триадица”. Становищата  се  подават  в  деловодството  на  район ”Триадица”, ул.”Алабин” № 54, ет.1.  Становища  постъпили  след  определения  срок  не  се  разглеждат. Становищата  трябва  да  съдържат  общ  коментар, конкретни  мотивирани  предложения, доказателства  за  пропуснати  ползи  от  не въвеждането  на  други  варианти.

На 03.05.2018г. от 18 ч.  в сградата Клуб на район “Триадица” с адрес:  гр. София, ул.”Йордан Йовков” 13 ще се  проведе  обществена  дискусия и обсъждане. За  участие  в  дискусията да  се  поканят  лицата, представили  писмени  становища  и  екипа  разработил  визата.

 

За повече информация вижте тук: