УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5,

Министерство на здравеопазването

на основание чл. 4, ал. 2 от глава II на ЗООС уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за необходимостта от реализиране на инвестиционна инициатива за изграждане на „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ в ПИ с идентификатор 68134.1001.887 по КККР на гр. София, с административен адрес: гр. София, район Триадица, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3.

Повече информация вижте тук