О Б Я В Л Е Н И Е 

РТР18-РД98-2(1)

 

На основание чл. 31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, Заповед  № СОА17-РД-98-37/01.08.2017г. на Кмета на Столична община и Протокол от 09.03.2018 г.