Удължава се до 09.12.2020 г.срокът, в който одобрените кандидати да подмяна на старите си отоплителни уреди с еко вариант, могат да подадат техническите си схеми в районните администрации. За жителите на „Триадица“ подготвените документи се приемат в сградата на района на ул.“Алабин“ №54.

Подмяната на старите отоплителни уреди се извършва в изпълнение на проект  № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“