ЕСГРАОН и гражданско състояние

Услуги:

 1. ГР13 Издаване на удостоверение за наследници * – Искане – срок: 7 дни – цена: 5 лв.
 2. ГР15 Издаване на удостоверение за идентичност на имена * – Искане – срок: 7 дни – цена: 3.50 лв.
 3. ГР19 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние * – Искане – срок: 7 дни – цена: 3.50 лв.
 4. Издаване на дубликати от актове за раждане и брак и препис- извлечение от акт за смърт * – Искане – срок: 7 дни – цена: 5 лв.
 5. Издаване на триезичен акт по гражданско състояние * – Искане – срок: 7 дни – цена: 5 лв.
 6. ГР01 Издаване на удостоверение за семейно положение * – Искане , Декларация – срок: 7 дни – цена: 5 лв.
 7. ГР02 Издаване на удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца * – Искане , Декларация– срок: 7 дни – цена: 5 лв.
 8. ГР25 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина *- Искане – срок: 7 дни – цена: 3.50 лв.
 9. ГР21 Издаване на удостоверение на чужд гражданин за сключване на брак в Република България *- Искане – срок: 7 дни – цена: 3.50 лв.
 10. ГР14 Издаване на удостоверение за родствени връзки * – Искане – срок: 7 дни – цена: 5 лв.
 11. ГР04 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес *- Искане – срок: 7 дни – цена: 3.50 лв.
 12. ГР06 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес *- Искане – срок: 7 дни – цена: 3.50 лв.
 13. ГР16 Адресна регистрация или удостоверение за постоянен адрес, заверка на удостоверение за постоянен адрес – Заявление – срок: в рамките на 24 часа или 2 дни – цена: 2.50 лв. 
 14. ГР17 Адресна регистрация или удостоверение за настоящ адрес, заверка на удостоверение за настоящ адрес – Адресна карта – срок: в рамките на 24 часа или 2 дни – цена: 2.50 лв. 
 15. ГР24 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра за население * – Искане – срок: в рамките на 24 часа или 2 дни – цена: 3.50 лв.
 16. ГР36 Комплектуване и изпращане в Министерство на правосъдието молби за установяване на българско гражданство – Молба – срок: 7 дни – цена: 10 лв.
 17. ГР26 Издаване на удостоверение за родените от майка деца *- Искане – срок: 7 дни – цена: 3.50 лв.
 18. ГР30 Издаване на удостоверение за правни ограничения *- Искане – срок: 7 дни – цена: 3.50 лв.
 19. За изискване на документи по гражданска регистрация от други общински администрации, въз основа на писмено искане на граждани – срок: 30 дни – цена: 10 лв.
 20. Издаване на всички други видове удостоверения по искане на гражданите *- Искане – срок: 7 дни – цена: 3.50 лв.
 21. ГР33 Легализация на документи за чужбина – срок: веднага – цена: 5 лв.
 22. За преписи от документи * – Искане – срок: 7 дни – цена: 2.50 лв.
 23. ГР35 Комплектуване на молба за регистрация  на брачен договор или изменението му – Искане – срок: 7 дни – цена: 20 лв.
 24. ГР23 Припознаване на дете – Заявление – срок: до 90 дни – безплатна услуга
 25. ГР22 Възстановяване и промяна на име- Заявление, Заявление за дете – срок: 30 дни – безплатна услуга
 26. ГР18 Промяна в актовете за гражданско състояние – Заявление – срок: 7 дни – безплатна услуга

Посочените срокове и цени са за обикновена услуга. Услугите, отбелязани със * могат да се заявят като бързи или експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100%. Услугите се заплащат при заявяване.

НАРЕДБА № РД-02-20-6 /24.04.2012 ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (извадка)

Чл. 5. Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници.
Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от лицата по ал. 1. 

Други формуляри: