Екология

Съобщение за непотърсено от собствениците МПС

Уведомление за инвестиционно предложение от посолството на САЩ в България относно

„Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение върху УПИ VIII-174,163,  кв.16 град София, местността „Жилищна група Южен парк“.

Инвестиционно предложение

 

 

 

Съобщение на район „Триадица“ до собственици на коли без регистрационни номера, обявени за ИУМПС

Съобщение

Инвестиционно предложение за изграждане на обект

„Изграждане на ул.“Флора“ от т.287 до т.172“

Писмени становища и мнения се приемат в администрацията на район „Триадица“ на ул.“Алабин“ №54 и РИОС, бул. “Цар Борис III, №136 ,ет.10

Обява

 

Съобщения до собственици на автомобили без регистрационни номера

Инвестиционно предложение за изграждане на тръбен кладенец

Върнати съобщения от „Български пощи“ относно изоставени автомобили

 

Непотърсени съобщения от собственици на изоставени автомобили

             Инвестиционно намерение от  “СОФКАМ“ ООД за „Изграждането на сграда с обществено предназначение – офис сграда на 4 и 5 етажа с подземни гаражи, паркинг и пречиствателно съоръжение“ в УПИ ХI-1185, 1946, 1945, 1182, кв. 45а, м. „Кръстова вада“, район „Триадица“. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет.10, e-mail: riosv@riew-sofia.org и в сградата на район „Триадица”, ул. „Алабин“ № 54, e-mail: triaditza@triaditza.org

Уведомление

 

Съобщение за неполучени съобщения за собственици на излезли от употреба автомобили

Съобшение за върнати от „Български пощи“ неполучени съобщения за собственици на излезли от употреба автомобили

Искане за преценяване на необходимостта от оценяване на въздействието върху околната среда /ОВОС/

Инвестиционно предложение за доизграждане на Главен канализационен колектор I на кв.“Кръстова вада-запад“

Предложение

Ситуация

Съобщение уведомление

Анкетно проучване за целите на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради

Това анкетно проучване се провежда в рамките на проект SHEERenov по Програма на ЕС – Хоризонт 2020.

Целта на проект SHEERenov (Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation) „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ е да разработи и тества  устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София, който да бъде възпроизвен и в останалите  градове на територията на страната. Ще се създадат необходимите предпоставки, които да направят възможен процеса  за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съ-финансиране от страна на собствениците.

В рамките на проекта поне 30-50 етажни собствености ще бъдат подготвени (безвъзмездно за гражданите) за обновяване на техните сгради в новата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради, а именно: ще получат организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

В началната фаза на изпълнение на проект SHEERenov се провежда настоящето проучване на очакванията и нагласите на потенциалните бенефициенти на помощта.

Вашите мнения и становища ще бъдат взети предвид при изпълнението на проекта.

Анкетната карта може да бъде попълнена онлайн тук или на хартиен носител, който е на разположение в административната сграда на район ,,Триадица” – гр. София ул.“Алабин“ №54.

Предстоящо събитие във връзка с „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в София чрез подмяна на отоплителните уреди с твърдо гориво с екологични алтернативи“

Процедура по издаване на 24бр. заповеди за определяне на граници на организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2021г.

Писмо

Анкетно проучване за целите на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

 

Това анкетно проучване се провежда в рамките на проект SHEERenov по Програма на ЕС – Хоризонт 2020.

Целта на проект SHEERenov (Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation) „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ е да разработи и тества  устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София, който да бъде възпроизвен и в останалите  градове на територията на страната. Ще се създадат необходимите предпоставки, които да направят възможен процеса  за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съ-финансиране от страна на собствениците.

В рамките на проекта поне 30-50 етажни собствености ще бъдат подготвени (безвъзмездно за гражданите) за обновяване на техните сгради в новата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради, а именно: ще получат организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

В началната фаза на изпълнение на проект SHEERenov се провежда настоящето проучване на очакванията и нагласите на потенциалните бенефициенти на помощта.

Вашите мнения и становища ще бъдат взети предвид при изпълнението на проекта.

Анкетната карта може да бъде попълнена онлайн тук или на хартиен носител, който е на разположение в административната сграда на район ,,Триадица” – гр.София.

Анкета:

Благодарим за отделеното време!

Програма „Зелена София“


Заповеди за принудително преместване на ИУМПС.1. ЗС05 За издаване на позволителни, превозни билети, удостоверения и свидетелства –  Заявление – цена: 10лв./бр.

2. Издаване на дубликати на горепосочените документи и свидетелства – цена: 1.00 лв./ бр.

3. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен – цена:

  • едра- 1.30 лв./куб. м./
  • средна- 1.00 лв./куб. м./
 • дребна-1.00 лв./куб. м./

4. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние – Заявление – цена:

  • едра- 1.00 лв./куб. м./
  • средна- 1.00 лв./куб. м./
 • дребна- 1.00 лв./куб. м./

5. За маркиране на дървесина в лежащо състояние – цена:

  • едра- 0.50 лв./куб. м./
  • средна- 0.50 лв./куб. м./
 • дребна- 0.50 лв./куб. м./

6. ЗС08 Издаване на регистрационен талон за ППС с животинска тяга – срок 30 дни – цена:  10 лв.

7. ЗС09 Съгласуване или становище на инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство” –  Заявление – цена:

  • за физически лица- 20 лв.
 • за юридически лица- 30 лв.

8. ЗС01 Издаване на разрешение за преместване на растителност- Заявление – срок: 30 дни – цена: 20 лв.

9. ЗС07 Експертна оценка на дървесна и храстова растителност – Заявление – срок: 30 дни – цена:

  • до 5 бр. дървета- 30 лв.
  • до 10 бр. дървета- 50 лв.
 • над 10 бр. дървета- 100 лв.

10. ЗС04 Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, в частни имоти и при ново строителство- Заявление – срок: 30 дни – цена: 30 лв.

11. Издаване удостоверение за сметоизвозване и сметосъбиране – Заявление – срок: 30 дни – цена: 10 лв.

12. Издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси – Заявление

Посочените срокове и цени са за обикновена услуга. Услугите, отбелязани със * могат да се заявят като бързи или експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100%.