Екология

Съобщение за излезли от употреба автомобили

Съобщение по чл.18а

Съобщение за излезли от употреба автомобили

Обява за инвестиционно

 

предложение

 

Обява до заинтересованите лица, относно постъпило с рег. инд. РТР22-ВК08-791/30.03.2022 г. в район „Триадица“ инвестиционно предложение за изграждане на обект:  „Разширение на ул. „Сребърна“ /ул. Х. Ибсен“/ от бул. „Черни връх“ до ул. „Козяк“ в съответствие с действащия Подробен устройствен план“.

          Писмени становища и мнения се приемат в район „Триадица“ / гр. София, ул. „Алабин“ № 54/  и РИОСВ /гр. София, бул. „Цар Борис № 136, ет. 10/.

 

 

Съобщение за излезли от употреба автомобили върху общински площи

Съобщение за излезли от употреба автомобили

 

Уведомление за инвестиционно предложение от „Интер сервис“ ЕООД

Уведомление

 

Съобщение до собствениците на ИУМПС

 

Представяне на нов модел за финансиране на жилищното обновяване

През септември 2021 г. стартира Информационна кампания за успешното енергийно реновиране на жилищни сгради в София.

Специалисти от Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020 ще представят в осем столични района, сред които и район „Триадица“, възможностите за предоставяне на интегрирани услуги за реновиране на жилищния фонд, чрез осигуряване на експертни услуги „на едно гише“, улеснено финансиране и техническа помощ.

В рамките на Проекта между 30 – 50 етажни собствености ще бъдат подготвени за енергийно обновяване на техните сгради, като получат безвъзмездно организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

За район „Триадица“ срещата ще бъде на 19.09.2021 г., неделя, от 11:00 до 13:00 ч. Южен парк, на „Английска поляна“ на входа от към ул. „Бяла черква“

За Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020

Целта на SHEERenov е да разработи и тества модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване на територията на град София, България. Изпълнението на проекта ще подкрепи планирания от българското правителство преход от сегашния модел за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни сгради, финансиран изцяло от публични ресурси и администриран изцяло от публични институции, към пазарно ориентиран модел. Въз основа на анализ на пречките и идентифицираните потребности, ще бъдат създадени благоприятни условия за привличане и улесняване на участието на съответните заинтересовани страни на пазара и участници в процеса на обновяване на енергийната ефективност в жилищния сектор: т. е. собственици на жилища, представители на бизнеса, финансовия сектор.

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради- SHEERenov“, финансиран по програма ,,Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473/11.05.2020“, се изпълнява от Столична община в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Клийнтех България, Асоциация за глобален екологичен и социален бизнес (Унгария) и Естонски съюз на жилищните асоциации.

 

Повече за Проекта може да откриете тук: 

 

 

Съобщение за заповеди във връзка с  ИУМПС

Съобщение за непотърсени от собственици МПС, обявени за излезли от употреба

Съобщение за непотърсено от собствениците МПС

Уведомление за инвестиционно предложение от посолството на САЩ в България относно

„Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение върху УПИ VIII-174,163,  кв.16 град София, местността „Жилищна група Южен парк“.

Инвестиционно предложение

 

 

 

Съобщение на район „Триадица“ до собственици на коли без регистрационни номера, обявени за ИУМПС

Съобщение

Инвестиционно предложение за изграждане на обект

„Изграждане на ул.“Флора“ от т.287 до т.172“

Писмени становища и мнения се приемат в администрацията на район „Триадица“ на ул.“Алабин“ №54 и РИОС, бул. “Цар Борис III, №136 ,ет.10

Обява

 

Съобщения до собственици на автомобили без регистрационни номера

Инвестиционно предложение за изграждане на тръбен кладенец

Върнати съобщения от „Български пощи“ относно изоставени автомобили

 

Непотърсени съобщения от собственици на изоставени автомобили

             Инвестиционно намерение от  “СОФКАМ“ ООД за „Изграждането на сграда с обществено предназначение – офис сграда на 4 и 5 етажа с подземни гаражи, паркинг и пречиствателно съоръжение“ в УПИ ХI-1185, 1946, 1945, 1182, кв. 45а, м. „Кръстова вада“, район „Триадица“. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет.10, e-mail: riosv@riew-sofia.org и в сградата на район „Триадица”, ул. „Алабин“ № 54, e-mail: triaditza@triaditza.org

Уведомление

 

Съобщение за неполучени съобщения за собственици на излезли от употреба автомобили

Съобшение за върнати от „Български пощи“ неполучени съобщения за собственици на излезли от употреба автомобили

Искане за преценяване на необходимостта от оценяване на въздействието върху околната среда /ОВОС/

Инвестиционно предложение за доизграждане на Главен канализационен колектор I на кв.“Кръстова вада-запад“

Предложение

Ситуация

Съобщение уведомление

Анкетно проучване за целите на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради

Това анкетно проучване се провежда в рамките на проект SHEERenov по Програма на ЕС – Хоризонт 2020.

Целта на проект SHEERenov (Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation) „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ е да разработи и тества  устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София, който да бъде възпроизвен и в останалите  градове на територията на страната. Ще се създадат необходимите предпоставки, които да направят възможен процеса  за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съ-финансиране от страна на собствениците.

В рамките на проекта поне 30-50 етажни собствености ще бъдат подготвени (безвъзмездно за гражданите) за обновяване на техните сгради в новата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради, а именно: ще получат организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

В началната фаза на изпълнение на проект SHEERenov се провежда настоящето проучване на очакванията и нагласите на потенциалните бенефициенти на помощта.

Вашите мнения и становища ще бъдат взети предвид при изпълнението на проекта.

Анкетната карта може да бъде попълнена онлайн тук или на хартиен носител, който е на разположение в административната сграда на район ,,Триадица” – гр. София ул.“Алабин“ №54.

Предстоящо събитие във връзка с „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в София чрез подмяна на отоплителните уреди с твърдо гориво с екологични алтернативи“

Процедура по издаване на 24бр. заповеди за определяне на граници на организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2021г.

Писмо

Анкетно проучване за целите на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

 

Това анкетно проучване се провежда в рамките на проект SHEERenov по Програма на ЕС – Хоризонт 2020.

Целта на проект SHEERenov (Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation) „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ е да разработи и тества  устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София, който да бъде възпроизвен и в останалите  градове на територията на страната. Ще се създадат необходимите предпоставки, които да направят възможен процеса  за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съ-финансиране от страна на собствениците.

В рамките на проекта поне 30-50 етажни собствености ще бъдат подготвени (безвъзмездно за гражданите) за обновяване на техните сгради в новата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради, а именно: ще получат организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

В началната фаза на изпълнение на проект SHEERenov се провежда настоящето проучване на очакванията и нагласите на потенциалните бенефициенти на помощта.

Вашите мнения и становища ще бъдат взети предвид при изпълнението на проекта.

Анкетната карта може да бъде попълнена онлайн тук или на хартиен носител, който е на разположение в административната сграда на район ,,Триадица” – гр.София.

Анкета:

Благодарим за отделеното време!

Програма „Зелена София“


Заповеди за принудително преместване на ИУМПС.1. ЗС05 За издаване на позволителни, превозни билети, удостоверения и свидетелства –  Заявление – цена: 10лв./бр.

2. Издаване на дубликати на горепосочените документи и свидетелства – цена: 1.00 лв./ бр.

3. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен – цена:

  • едра- 1.30 лв./куб. м./
  • средна- 1.00 лв./куб. м./
 • дребна-1.00 лв./куб. м./

4. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние – Заявление – цена:

  • едра- 1.00 лв./куб. м./
  • средна- 1.00 лв./куб. м./
 • дребна- 1.00 лв./куб. м./

5. За маркиране на дървесина в лежащо състояние – цена:

  • едра- 0.50 лв./куб. м./
  • средна- 0.50 лв./куб. м./
 • дребна- 0.50 лв./куб. м./

6. ЗС08 Издаване на регистрационен талон за ППС с животинска тяга – срок 30 дни – цена:  10 лв.

7. ЗС09 Съгласуване или становище на инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство” –  Заявление – цена:

  • за физически лица- 20 лв.
 • за юридически лица- 30 лв.

8. ЗС01 Издаване на разрешение за преместване на растителност- Заявление – срок: 30 дни – цена: 20 лв.

9. ЗС07 Експертна оценка на дървесна и храстова растителност – Заявление – срок: 30 дни – цена:

  • до 5 бр. дървета- 30 лв.
  • до 10 бр. дървета- 50 лв.
 • над 10 бр. дървета- 100 лв.

10. ЗС04 Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, в частни имоти и при ново строителство- Заявление – срок: 30 дни – цена: 30 лв.

11. Издаване удостоверение за сметоизвозване и сметосъбиране – Заявление – срок: 30 дни – цена: 10 лв.

12. Издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси – Заявление

Посочените срокове и цени са за обикновена услуга. Услугите, отбелязани със * могат да се заявят като бързи или експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100%.