Общинската собственост

Услуги:

 1. Молба за включване в списък по чл. 7 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове – Заявление – срок: 7 дни – цена: 10 лв.
 2. ОС12 Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение – Заявлениесрок: 2 месеца – цена: 20 лв.
 3. ОС13 Настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти – Заявление – срок: 30 дни – цена: 10,00 лв.
 4. ОС10 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти – Заявлениесрок: 10 дни – цена: 15 лв.
 5. ОС07 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост – Исканесрок: 7 дни – цена: 7.50 лв./стр.
 6. ОС06 Издаване на дубликат и заверено копие от договор за покупко-продажба на жилища общинска собственост – Заявление – срок: 30 дни – цена: 10,00 лв.
 7. ОС09 Извършване на проверка и заверка на заявление – декларация по обстоятелствена проверка за имоти общинска собственост – срок: 30 дни – цена: 20,00
 8. ОС03 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите общинска собственост, или за възстановен общински имот – Заявлениесрок: 7 дни – цена:15 лв.
 9. ОС08 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост – Заявлениесрок: 7 дни – цена: 15 лв.
 10. ИТД07 Издаване на писмо-съгласие и окомплектоване на преписка за заличаване на ипотека, вписана в полза на СО – Заявление – срок: 7 дни – цена: 30 лв.
 11. ИТД03 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сграда – етажна собственост – Заявлениесрок: 7 дни – цена: 15 лв.
 12. ИТД09 Комплектоване на преписка за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица върху земя с учредено право на строеж – Заявление – срок: 30 дни – цена: 30 лв.
 13. ИТД11 Комплектоване на преписка за учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване върху имот частна общинска собственост – Заявление – срок: 30 дни – цена: 30 лв.
 14. ИТД10 Комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот – Заявление – срок: 30 дни – цена: 30 лв.

Посочените срокове и цени са за обикновена услуга. Услугите, отбелязани със * могат да се заявят като бързи или експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100%.

Други формуляри:

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Столичен общински съвет е приел Решение №578 по Протокол № 23 от 12.11.2020г. относно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица, наематели и ползватели на общински нежилищни имоти, за срок , не по – дълъг от периода 15.07.2020г. до 31.01.2021г.

Наемателите на общински нежилищни имоти, находящи се на територията на район „Триадица“,  могат да представят в деловодството на района заявление за освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем, придружено с необходимите документи , съгласно Решението на СОС, описани по долу:

 1. Обстоятелствата , които следва да са налице , за да бъде намален размерът на наема са посочени в т. 2 и 7 от Решението №578 по Протокол № 23 от 12.11.2020г., доказват се чрез документите описани в т.9;

„9.1.Декларация от наемателя/Образец 3 или Образец 4  към Решение 578/, по образец;

9.2. За лицата, регистрирани по ДДС – справка декларация по чл.125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 ЗДДС, за периода на извънредното положение и за същия период 2019 г.

9.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС – месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България в частност на територията на Столична община и месечни отчети от същия период 2019г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

9.4. Други подходящи финансови документи, съставени по ред определен в закона, международните или националните счетоводни стандарти.“

 1. Лицата, които не дължат заплащане на договорената цена следва да докажат обстоятелството, че се преустановили своята дейност, представяйки документи по т.8 от Решението №578 по Протокол № 23 от 12.11.2020г.;

„8.1.      Декларация/ Образец 1 или Образец 2  към Решение 578/от заявителя, по образец;

8.2.       За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) – справка-декларация по чл.125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на Столична община;

8.3.        За лицата, нерегистрирани по ЗДДС – месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.“

 

!!!Обръщаме внимание:

 1. За лица, регистрирани след 1 март 2019 година в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, поради липса на счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 10% от наемната цена, за срок , не по – дълъг от периода 15.07.2020г. до 31.01.2021г., като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър.
 2. За земеделските производители и занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 10% от наемната цена за срок , не по – дълъг от периода 15.07.2020г. до 31.01.2021г., след представяне на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи.

 

Приложения:

Решението №578 по Протокол № 23 от 12.11.2020г.;

Образци на Декларация –    Приложение  1, 2, 3 и 4 към  Решението №578 по Протокол № 23 от 12.11.2020г.

За въпроси:

отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“   –  02/8054185; 02/8054176

отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“ – 02/8054179 ; 02/8054178;02/8054173

Декларация №1

Декларация №2

Декларация №3

Декларация №4

 

Проект на утвърден годишен списък на картотекираните семейства /домакинства/ по чл.15, ал.2 от НРУУРОЖТСО, за настаняване под наем в общински жилища.