Действия при бедствия

Плановете за защита на населението на район „Триадица” при бедствия и аварии се въвеждат с разпореждане на Председателя на Столичния съвет по сигурност или от Кмета на район „Триадица”. Това се осъществява след получено предварително разрешение за обявяване на бедствено положение със заповед за цялата или за част от територията на района, когато силите и средствата, предвидени в плана за защита не са в състояние да се справят с възникналата ситуация.
След въвеждане в действие на Плана, незабавно се уведомява Председателя на Столичния съвет по сигурност и защита при бедствия.

Пунктове  за  раздаване на   таблетки  с калиев йодид  на населението на РАЙОН  “ТРИАДИЦА” – разпределение по пунктове, количества и описание на границите, за които отговарят пунктовете.