Срок за предоставяне:

недефиниран 

За услугата се заплаща такса на стойност:

45,00 лв. на кв.м/месец
 

Срок за предоставяне:

недефиниран 

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50.00 лв. /месец/ кв.м. информационна площ

Срок за предоставяне:

недефиниран

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50.00 лв. /месец/ кв.мзаета площ, но не по-малко от площта на проекцията на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура върху общинския терен.

Срок за предоставяне:

7 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 10 лв.

 

Посочените срокове и цени са за обикновена услуга. Услугите, отбелязани със * могат да се заявят като бързи или експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100%.

Други формуляри:

Освобождаване на категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1, т.1а, т.1б, т.1в от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО  !!!

За периода на действие на въведените противоепидемичните мерки/Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването на РБ/ Столичен общински съвет е приел Решение №135 по Протокол № 11 от 16.04.2020г. относно освобождаване от такса по чл.30, т.1, т.1а, т.1б, т.1в от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги  на лицата , на които са издадени Разрешения за ползване на място за извършване на търговия на открито и/или Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терени общинска собственост.

Ползването на облекчението се прилага по отношение на обекти, които са преустановили своята дейност, за което се подава в районната администрация  изрична декларация съгласно т.3 от цитираното Решение.

Образец от Декларация по т.3 от  Решение №135 по Протокол № 11 от 16.04.2020г.

За въпроси:

отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“ – 02/8054179 ; 02/8054178

Решение №135 от 16.04.2020 г.

 Декларация

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАРТЕНСКАТА КАМПАНИЯ

Заявления за мартенската кампания ще се подават в деловодството на район „Триадица“ в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“ №54, ет.1 на 3,4 и 7 февруари 2022 г.

Обявяват се допълнителни свободни места за продажба на цветя за 7 и 8 март

Важна информация за наемателите на общински нежилищни имоти

Столичен общински съвет е приел Решение №136 по Протокол № 11 от 16.04.2020г. относно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти, за срок , не по – дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на РБ, в частност на СО.

Наемателите на общински нежилищни имоти, находящи се на територията на район „Триадица“,  могат да представят в деловодството на района заявление за освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем, придружено с необходимите документи , съгласно Решението на СОС, описани по долу:

  1. Обстоятелствата , които следва да са налице , за да бъде намален размерът на наема са посочени в т. 2 и 7 от Решението №136 по Протокол № 11 от 16.04.2020г., доказват се чрез документите описани в т.9;

„9.1.Декларация от наемателя/Образец 3 или Образец 4  към Решение 136/, по образец;

9.2. За лицата, регистрирани по ДДС – справка декларация по чл.125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 ЗДДС, за периода на извънредното положение и за същия период 2019 г.

9.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС – месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България в частност на територията на Столична община и месечни отчети от същия период 2019г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

  1. Лицата, които не дължат заплащане на договорената цена следва да докажат обстоятелството, че се преустановили своята дейност, представяйки документи по т.8 от Решението №136 по Протокол № 11 от 16.04.2020г.;

„8.1. Декларация/ Образец 1 или Образец 2  към Решение 136/от наемателя, по образец;

8.2. За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) – справка-декларация по чл.125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на Столична община;

8.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС – месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.“

!!!Обръщаме внимание:

  1. За лица, регистрирани след 1 март 2019 година в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, поради липса на счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър.
  2. За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена, след представяне на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи. За земеделските производители, които не могат да представят изискуемите съгласно това решение документи, доказващи спад в оборота, се прилага фиксирана отстъпка от 20%.

За въпроси:

отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“   –  02/8054185

отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“ – 02/8054179

Приложения:

РЕШЕНИЕ №136

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ЗАПОВЕД ЗА МЕСТА ЗА ПРОДАЖБА НА КАРТИЧКИ, ЕЛХОВИ УКРАШЕНИЯ, СУРВАЧКИ И Т.Н. ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

Услуги