Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес – срок -7 работни дни /При необходимост от предоставяне от страна на Заявителя или набавяне на допълнителни документи по служебен път от страна на районната администрация, срокът започва да тече от датата на окомплектоване на преписката в цялост./

Издаване на нов административен адрес по реда на чл. 89 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР )- в срок от 7 работни дни /При необходимост от предоставяне от страна на Заявителя или набавяне на допълнителни документи по служебен път от страна на районната администрация , срокът започва да тече от датата на окомплектоване на преписката в цялост./ Заявлението, заедно с приложените документи се изпраща, по служебен път, в „ГИС София“ ЕООД за определяне на административен адрес. След получаване на становище от „ГИС София“ ЕООД, в срок от 7 работни дни, районната администрация изготвя предложение до кмета на Столична община за включване на адреса в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси (НКНПА). След издавена на заповед на кмета на Столична община, заявителя се уведомява, съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Услуги