Център за превенция и ресоциализация към МКБППМН

ГОРЕЩАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА, ЮНОШИ И РОДИТЕЛИ -“ТРИАДИЦА”

От 2001 година горещата телефонна линия към МКБППМН – район „Триадица“ подкрепя и подпомага децата и техните семейства, не само от всички  райони на Столична община, но и от цялата страна.

Всеки работен ден от 10,00 до 17,00 часа на телефон 02 958 5000 доброволци, консултират и информират всеки, който  позвъни. Наши сътрудници са високвалифицирани специалисти- психолози, педагози, социални работници и др.


МКБППМН ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА

Участваха представители на РУО София-град, МВР, Дирекция „Социално подпомагане“, образователни институции, обществени възпитатели, университетски преподаватели, детска педагогическа стая, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и др.

кръгла маса 1

кръгла маса 2

 

СЕМИНАР ”Новите наркотични вещества – разпознаване и превенция”

На 06.04.2016 г. в Центъра за превенция и ресоциализация към МКБППМН се проведе семинар на тема: ”Новите наркотични вещества – разпознаване и превенция”. В семинара взеха участие членове на МКБППМН, обществени възпитатели, представители на  Дирекция “Социално подпомагане” – Отдел за закрила на детето , както и студенти по клинична психология от Нов български университет.

Лектори бяха д-р пс. н. Юри Кацаров и д-р Живков –директор на Превантивно информационен център по проблемите на наркоманите.