Заповед на арх.Вангел Михален, ВР.И.Д. ГЛ.АРХИТЕКТ НА СО-РАЙОН „ТРИАДИЦА“