Заповед на кмета на район Триадица за организацията на търговията с мартеници