СЪОБЩЕНИЕ
на осн. чл.61 ал.З от АПК

На основание чл. 149 от ЗУТ Ви уведомяваме, че за обект “Преустройство и промяна предназначението на магазин за дрехи в козметичен център ” в УПИ V-5, кв.385 м. Зони Г- Центъра, район Триадица е издадено разрешение за строеж № 100/22.11.2016г. от главния архитект на район Триадица.

В 14 дневен срок от датата на поставяне на съобщението – 31.01.17 г. същото подлежи на обжалване чрез Район ,,Триадица” пред Началника на РДНСК.

Одобрените проекти и издаденото Разрешение за строеж могат да бъдат разгледани в стая №413, ет.4 в сградата на Район „Триадица”- СО, вторник от 9.00ч. до 12.00ч. и четвъртък от 13.00ч. до 17.00ч.

За повече информация вижте тук