На основание чл. 46, ал. 1, т.6 Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с извършване на адресна регистрация, съгласно чл. 92 Закона за гражданската регистрация (ЗГР), с оглед преценка условията за извършване на регистрация в  помещения (обекти), който съгласно документи за собственост, представляват – ателие, или обект, който не може да се определи като жилище по смисъла на § 5, т. 30 ДР ЗУТ

Адресната регистрация за всеки конкретен случай, отговаряща на горните условия да се извършва след:

  1. Предоставяне на декларация от собственика, че имотът се ползва за задоволяване на жилищни нужди по см. на § 5, т. 30 ДР ЗУТ
  1. Извършване на своевременна проверка от гл. специалист, отдел „АОН“ по отношение собствеността на имота, както и проверка представлява ли имотът „основно жилище“ по см. на §1, т. 2 ДР Закона за местните данъци и такси. Проверката се извършва с писмо до СО – Дирекция „Общински приходи“ Отдел „Средец – Триадица“, което се изпраща най-късно на следващия работен ден след подаване на заявлението за адресна регистрация от служителя приел заявлението.
  2. При получаване на отговор от СО – Дирекция „Общински приходи“ Отдел „Средец – Триадица“ и положителна резолюция от кмета или секретаря на района, длъжностното лице по гражданското състояние извършва адресната регистрация.
  3. Актовете, с които се отказва извършването на адресна регистрация се съобщават на заявителя и подлежат на оспорване по реда на АПК.