Важно съобщение!

33 домакинства от район „Триадица“ са одобрени по проекта №BG16M10РО002-5.003-001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо горива с екологични алтернативи“ по програма „Околна среда 2014-2020 г.“ В срок от един месец от обявяването на класирането, считано от днес, одобрените кандидати, заявили желание да заменят старите си уреди с нови на газ или пелети, следва да предоставят в районната администрация по местонахождение на имота: – проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор; и/или – в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети. След получаване на необходимите документи Столична община ще премине към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат. и ще продължи с нова кампания за набиране на кадидати през следващата година. Списък на одобрените кандидати: