Жителите на районите „Триадица“ и „Лозенец“ се включиха в лятната кампания на Столична община за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата и предоха само за един ден 381.800 кг опасни отпадъци. Общо за цялата кампания в столицата са били събрани над 2 тона опасни отпадъци.

От фирма БалБок Инженеринг АД, ангажирана с третирането им съобщиха, че гражданите най-често предават стари лекарства, живак, термометри, апарати за кръвно налягане и живачни ампули, които са и най-разпознаваемите видове опасни отпадъци в бита. Около една втора от събраните количества са образуваните при ремонтни дейности отпадъци, например бои, лакове, лепила и разредители.

Интересен факт е, че след приемане на площадката за дейности с отпадъци на БалБок Инженеринг АД, събраните отпадъци от домакинствата се проверяват още веднъж за наличие на вещества и материали, които биха довели до нежелани реакции или взаимодействие при последващите операции с тях. При наличие на неизвестни вещества, те се идентифицират от лабораторията на дружеството. Обработката включва операции по предварително третиране, физико-химично третиране и обезвреждане на съдържащите се в тях опасни вещества, съгласно йерархията при извършване на дейности с отпадъци.

Третирането на отпадъците се извършва от БалБок Инженеринг АД и партньорски съоръжения в ЕС.

Снимки: БалБок