ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ДО
Кандидатите, участващи в конкурси за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост.
График на публично отваряне на ПЛИК №2 (Ценова оферта). – Изтегли файл
Всички кандидати, които имат желание, за поканени на отварянето на ценовите оферти.