РАЙОН “ТРИАДИЦА”- СО обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години за частно училище, открито и лицензирано по Закона за народната просвета, на обособена част от нежилищен недвижим имот – публична общинска собственост /АОС № 539 от 10.06.1999 г./, представляваща помещенията -десет броя учебни стаи, коридори, един брой хранилище и три броя санитарни възли, заедно със съответните идеални части от стълбището откъм ул. „Балша“, находящи се на третия етаж в първи корпус в сградата на 47 СОУ „Христо Г. Данов“, кв. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов №18 в район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев” в гр. София с обща застроена площ: 841,09кв.м.

Начална конкурсна цена – 1 326 лв. на месец без ДДС

Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 200 /Двеста/ лева, внесена в касата на СО – Район “Триадица”.

Документацията за участие в конкурса е на стойност 60 /шестдесет/ лева, невъзстановима сума, и се закупува всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа на касата на СО Район „Триадица“ в срок до 11.09.2015 г. и се получават в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” № 54, ет.3, ст. 304.

Крайният срок за подаване на предложенията в сградата на СО, район “Триадица”, ул., “Алабин” № 54, ет.1, стая № 103, е до 17.00 часа на 16.09.2015 г.

Конкурсът ще се проведе на 18.09.2015 г. от 14.00 часа в сградата на СО Район “Триадица”, ет.3, стая № 301.

Телефон за информация – 02/8054104, 02/8054137