ОБЯВА

Изтегли обява
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „ТРИАДИЦА“
обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-94/19.09.2014 год. на Кмета на Столична Община с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 2 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м.; павилион № 3 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м; павилион № 4 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м; павилион № 5 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м .) съгласно схема на група № 23, находящи се в район «Триадица», кв. 111, м. «Стрелбище» (бул. «П. Ю. Тодоров») в частта за Павилион № 4 и Павилион № 5.
Краен срок за подаване на офертите за участие до 17.00 часа. на 18.06.2015 год. в деловодството на СО-район „Триадица“ – ул. „Алабин“ №54, ет.1, ст.103.
Конкурсът ще се проведе на 19.06.2015г. от 14:30 часа в сградата на район „Триадица“ – ул. „Алабин“ №54, ет.1, ст.301.