ЗАПОВЕД

№РТР19-РД56-56/19.03.2019г.

На основание чл. 46, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с направени предложения за промяна на действащата организация на движението в кв. „Гоце Делчев“, СО-Район „Триадица“

НАРЕЖДАМ:

  1. На 28.03.2019 /четвъртък/ от 18:00 ч. в помещението находящо се на адрес: гр. София, жк. Гоце Делчев, бул.България, между бл.5А и бл. 6А да се проведе обществено обсъждане, на предложенията за промяна на действащата организация на движение в ж.к. „Гоце Делчев“ на СО Район „ Триадица.
  2. Проектът за организацията на движението (ОД) и предложенията за частичната му промяна да се изложат на таблото за обявления към на IV етаж и на таблото за обявления на I етаж в административната сграда на СО Район „Триадица”, на Интернет страницата на СО – Район „Триадица“.
  3. В срок от 7 /седем/ дни от публикуване на настоящата заповед могат да се подават писмени становища по проекта, които да се адресират до Кмета на район ’’Триадица”. Становищата да се подават в деловодството на СО Район ’’Триадица”, ул.„Алабин” № 54, стая 103, етаж I.
  4. За участие в обсъждането да се поканят лицата, представили писмени становища и предложения, екипа разработил проекта, както и всички заинтересовани граждани живеещи в квартала.
  5. При провеждане на общественото обсъждане да се води протокол, който да бъде изпратен в СО с цел възлагането на изработката на пълни и подробни проекти за ОД на описания квартал на СО – район „Триадица“.

Вижте тук:

ЗАПОВЕД №РТР19-РД56-56/19.03.2019г.

Организация на движението за квартала между  бул. „Тодор Каблешков“, ул. „Костенски водопад“, ул. „Метличина поляна“ и бул. „България“, кв. „Гоце Делчев“– основен вариант

Организация на движението за квартала между  бул. „Тодор Каблешков“, ул. „Костенски водопад“, ул. „Метличина поляна“ и бул. „България“, кв. „Гоце Делчев“– предложение 1