Проект на схема за преместваем  обект за бързо хранене в ПИ с идентификатор 68134.1005.154  кв.151 м. „Жилищна група „Мотописта-2част“

Проектът може да бъде видян на таблото за обявления на ет. 4, отдел УТКРКС в сградата на СО-Район „Триадица“, находяща се на адрес гр. София, ул. „Алабин“ № 54, на официалната интернет страница на СО-Район „Триадица“, достъпна на www.triaditza.org, в сградата на Направления „Архитектура и градоустройство“ и на единния портал за обществени консултации към интернет страницата на Столична община най-малко 7 дни преди датата на представянето. Във връзка с обявената епидемична обстановка на територията на Република България, представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн) на 07.05.2021 г. от 18:00 часа посредством специализирана уебплатформа – CISCO WEBEX..

Достъп и участие в представянето ще са възможни чрез следния линк за включване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mff2b1fd24c1c8bbd8389877c485b0960

Meeting number (access code): 163 640 6192
Meeting password: sofia01

Заповед

Мотивирано предложение