Проект за подробен устройствен план /ПУП/-ИПР и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл.108, ал.2 от ЗУТ за УПИ II- „за парк“ от квадрат 187а на м.“Южен парк“ за образуване на сервитут на канал, район „Триадица“, гр.София

Във връзка със спазването на пандемичните мерки общественото обсъждане ще се проведе изцяло в дигитална среда чрез платформата CISCO WEBEX

29.11.2021 г. от 18:00 ч.

Линк за връзка

Meeting number (access code): 2731 332 1937

Meeting password: sofia01

Заповед:

Обяснителна записка:

Чертеж: