СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РТР20-РД56-210/ 15.06.2020 г. на Кмета на Район “Триадица”

   ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

Минимални изисквания за заемане на длъжността :

  1. Образование – висше
  2. Образователна степен – бакалавър
  3. Професионален опит – 3 години, или минимален ранг – IV младши

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността

Област на висшето образование – „Технически науки“, професионално

направление – Архитектура, строителство и геодезия

Компютърна грамотност.

Кратко описание  на длъжността:

Контрол и участие в подготовката , изготвянето и съгласуването на документи , становища , решения , съгласуване на сградни инвестиционни проекти и одобряване на инвестиционни проекти  от инженерната инфраструктура. Контрол по законосъобразността на извършваното строителство на територията на района и спазване на действащите нормативни документи.

Начин за провеждане на конкурса :

  1. Тест.
  2. Интервю.

Необходими документи:

  • заявление за участие по образец /чл.17,ал.2 от НПКПМДС/ и приложени към него –
  • декларация от лицето за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация
  • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит / придобит ранг.
  • Копия от други документи по преценка на кандидата

Минимален размер на основната работна заплата : 610 лв.

Място за подаване на документи : лично или чрез пълномощник в сградата на район “Триадица“ на адрес : гр. София,  ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая 103- Деловодство

Краен срок за подаване на документи :29.06.2020 год., 17.00 ч.

Място за обявяване списъците или други съобщения във връзка с конкурса :

гр. София,  ул. “Алабин” №54 ,ет.1, както и на електронната страница на район „Триадица“:

www.triaditza.org

При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за контакт :  02/8054115

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ