ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – Район “Триадица”

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РТР16-РД56-406/17.11.2016  г. на Кмета на Район “Триадица”

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ “

Минимални изисквания за заемане на длъжността :

 1. Образование – висше
 2. Образователна степен – бакалавър
 3. Професионален опит – 3 години, или минимален ранг – IV младши,
 4. Специалност –Счетоводство и контрол,Финанси

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство за кандидатите :

Компютърна грамотност.

Кратко описание  на длъжността:

Финансово- счетоводна дейност, свързана с прилагане на нормативните разпоредби в Закона за държавния бюджет , Закона за счетоводството, Постановления и Решения на МС, свързани с изпълнението на държавния и общински бюджет, Закона за задълженията и договорите, счетоводни стандарти, както и всички действащи подзаконови нормативни актове към тях.

Начин за провеждане на конкурса :

 1. Тест.
 2. Интервю.

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурс – съгласно чл.17, ал.1 от НПКДС,
 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС,
 3. Копие от диплом за завършено образование,
 4. Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж и професионален опит.
 5. Документи за допълнителна квалификация – по преценка на кандидата

Минимален размер на основната работна заплата : 620 лв.

Място за подаване на документи : гр.София,  ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая 103

Краен срок за подаване на документи : 02.12.2016   год.

Място за обявяване списъците или други съобщения във връзка с конкурса :

гр.София,  ул. “Алабин” №54 ,ет.1, както и на електронната страница на район „Триадица“:

www.triaditza.org

Телефон за контакт :  02/8054115